Od 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie uchwalona latem nowelizacja ustawy Prawo wodne, zmieniająca liczne przepisy dotychczasowej ustawy oraz wprowadzająca do niej nowe instrumenty mające mieć wpływ na obszar gospodarki wodnej w Polsce. Jednym z takich instrumentów jest ocena wodnoprawna, której warto przyjrzeć się dokładniej z uwagi na jej wpływ na proces inwestycyjny, w którym w określonych przypadkach może być wymagana.

Ocena wodnoprawna to nowa decyzja wprowadzona do ustawy Prawo wodne wymagana dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, w szczególności w zakresie ochrony wód oraz poprawy ich stanu ekologicznego i chemicznego. Katalog rodzajów inwestycji i działań, dla których ocena prawna będzie wymagana nie jest jeszcze znany z uwagi na konieczność uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu. Wydawana ma być ona na wniosek inwestora planującego przeprowadzenie inwestycji wpływającej na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, a w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zastępuje się ją decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydawanie ocen wodnoprawnych będzie należeć do obowiązków właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nowego podmiotu wprowadzonego do porządku prawnego przez ustawę Prawo wodne. Organ taki wydaje ocenę wodnoprawną jeśli stwierdzi pozytywny wpływ inwestycji na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych lub brak takiego wpływu. Natomiast w przypadku, gdy wpływ ten zostanie oceniony jako negatywny, decyzja zostanie wydana tylko w przypadku wykazania przez inwestora, że podjął on wszelkie działania w celu łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania na stan wód, a także istnienia nadrzędnego interesu publicznego oraz korzyści związanych z realizacją inwestycji, które nie mogą być osiągnięte w drodze innych działań. W innym wypadku, organ w formie decyzji odmawia wydania oceny wodnoprawnej.

Ocena wodnoprawna wygasa z dniem wejścia w życie rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w którym aktualizuje on plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Obecnie nie jest jeszcze jasne, jak duży wpływ na proces inwestycyjny będą mieć regulacje dotyczące oceny wodnoprawnej. Sytuacja inwestora będzie bardziej jasna w momencie wydania odpowiedniego rozporządzenia, w którym określony będzie katalog inwestycji i działań wymagających wydania oceny wodnoprawnej. Warto jednak pamiętać o wprowadzeniu przez nowelizację Prawa wodnego tej nowej instytucji oraz uważnie monitorować sytuację, a w szczególności poddać analizie powyższe rozporządzenie, gdy tylko zostanie wydane w celu dokonania oceny wpływu nowych regulacji na proces inwestycyjny. Z naszej strony, będziemy się przyglądać tej sprawie.

„Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566)”

Justyna Milewska, Radca Prawny, Partner Associate w Deloitte Legal
Kamil Osowski, Legal Associate w Deloitte Legal