1 czerwca b.r. w życie weszła nowelizacja kodeksu karnego zaostrzająca przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej kierowców, którzy spowodowali śmiertelny wypadek lub przyczynili się do poważnego uszczerbku na zdrowiu innej osoby . Obecnie podlegają oni karze więzienia na okres minimalnie 2 lat bez możliwości warunkowego zawieszenia kary.

Kiedy wykroczenie, a kiedy przestępstwo?

Specyfika odpowiedzialności karnej nietrzeźwych kierowców wyraża się w fakcie, iż wymiar ich kary zależy od kilku czynników - przede wszystkim stężenia alkoholu we krwi oraz rodzaju (mechaniczne/niemechaniczne) prowadzonego pojazdu. W zależności od pierwszego, jazda po pijanemu może być postrzegana jako wykroczenie lub przestępstwo.

O wykroczeniu mówi się w przypadku, gdy zawartość alkoholu wynosi od 0,2 do 0,5 promila we krwi lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza.

Przestępstwo natomiast stanowi sytuacja prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Kara za wykroczenie

O sposobie karania opisywanego wcześniej wykroczenia decyduje Kodeks wykroczeń. Mówi on, iż jego sprawca może podlegać karze aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 złotych (50 – 5000). Ponadto kierowca taki zostaje pozbawiony prawa prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat w wyniku orzeczenia sądu. Zakaz ten stanowi rodzaj środka karnego i jest jednoznaczny z obowiązkiem zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia określonego pojazdu.

W odniesieniu do kierowców pojazdów niemechanicznych zastosowanie ma łagodniejszy wymiar kary. Gdy popełnią oni wykroczenie mogą zostać ukarani karą grzywny (20 do 5 000 zł) lub aresztu do 14 dni. W takiej sytuacji może też dojść do orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Kara za przestępstwo

O wymiarze odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, orzeka art. 178a k.k. Osoba, która dopuszcza się tego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kierowcy pojazdów niemechanicznych mogą zostać z kolei ukarani karą grzywny, ograniczenia wolności, lub pozbawienia wolności do roku.

Zaostrzenie przepisów stosowanych wobec pijanych kierowców

1 czerwca b.r. w życie weszła nowelizacja zaostrzająca przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej nietrzeźwych kierowców, którzy spowodowali wypadek śmiertelny lub przyczynili się do ciężkiego uszkodzenia ciała. Od tego momentu podlegają oni karze więzienia na okres minimalnie 2 lat bez możliwości warunkowego zawieszenia kary. Przed zmianą dolna granica granica kary wynosiła 9 miesięcy, a wyrok do jednego roku mógł zostać zawieszony.

Co więcej, sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata w przypadku kierowców, którzy dopuścili się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia. Zakaz może obejmować wszystkie lub konkretny rodzaj pojazdów. W odniesieniu do sprawców wypadków, którego następstwem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz tych, którzy zbiegli z miejsca wypadku (bez możliwości usprawiedliwienia szczególnymi okolicznościami wypadku) stosuje się zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów.