Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano nową wersję projektu ustawy o jawności życia publicznego. Uwzględnia ona część uwag zgłoszonych podczas konsultacji.
Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik, którzy przygotowywali projekt, pozostają jednak nieugięci, jeśli chodzi o zwiększenie grona osób, które będą musiały składać oświadczenia majątkowe.
Poza osobami zajmującymi eksponowane stanowiska oświadczenia mają też składać zwykli urzędnicy (np. pracownik sekretariatu sądu czy pracownik administracyjny policji), członkowie komisji przetargowych czy choćby egzaminatorzy na prawo jazdo. Co więcej, oświadczenia te będą obowiązkowo publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i będą widnieć tam przez sześć lat. Zastrzeżenia zarówno co do tak szerokiego kręgu adresatów, jak i okresu retencji tych danych zgłaszały nie tylko organizacje pozarządowe, ale również generalny inspektor ochrony danych osobowych.
Autorzy zdecydowali się natomiast usunąć jeden z najbardziej krytykowanych przepisów, pozwalający urzędnikom odmawiać udostępnienia informacji publicznej, w przypadku uporczywie składanych wniosków. Organizacje pozarządowe, zwłaszcza te, których celem jest poszerzanie zakresu jawności życia społecznego, kierują do administracji publicznej wiele tego typów wniosków. Już tylko z tego powodu mogły one kończyć się decyzją odmowną. Nowa wersja projektu nie zawiera już takiej przesłanki.
Wśród zapowiedzianych nowości jest również rozszerzenie katalogu instytucji zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej o spółdzielnie mieszkaniowe. Może to budzić zdziwienia ze względu na fakt, że nie są to instytucje stricte publiczne, z drugiej jednak strony pod adresem ich zarządów często pojawia się zarzut działania w tajemnicy nawet przed samymi członkami spółdzielni.
Zmiany dotknęły także sygnalistów. Zgodnie z nowym projektem na postanowienie prokuratora o odmowie nadania statusu sygnalisty będzie przysługiwać zażalenie. Poszerzony został także krąg podmiotów, które mogą taką ochronę uzyskać – oprócz pracowników będą to również osoby będące np. na zleceniu.
Do 23 listopada zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do nowej wersji projektu. Kolejne spotkanie konsultacyjne ma odbyć się 27 listopada.