OPIS SYTUACJI: Produkty ABC sp. z o.o. wyróżniają się na rynku charakterystycznym kolorem opakowania. Wprawdzie spółka posiada zarejestrowany znak towarowy, ale chciałaby też zastrzec firmowy kolor. Co więcej, ze względu na zwiększenie nakładów na sprzedaż internetową oraz mobilne kanały dystrybucji zarząd pragnie zlecić opracowanie melodii mającej być swoistą wizytówką jej produktów. Prezes spółki słyszała o zmianach w prawie własności przemysłowej oraz rozszerzeniu definicji znaku towarowego. Planuje zatem uzyskanie dodatkowej ochrony także dla tego wyróżnika.
● Etap I
Znaki towarowe i nie tylko
Wspólnicy oraz członkowie zarządu spółki zaprosili do biura radcę prawnego. Na spotkaniu pojawili się także menedżerowie. Wszyscy mają nadzieję, że konsultacje pozwolą im na uzyskanie rzetelnej oceny sytuacji prawnej spółki.
– Witam państwa na naszym spotkaniu – rozmowę rozpoczął Jan Kowalski, większościowy wspólnik ABC sp. z o.o. – W szczególności zaś witam pana mecenasa. Nie ukrywam, że liczymy na owocne spotkanie oraz wsparcie merytoryczne z pana strony.
– Dziękuję za zaproszenie i zaufanie – odpowiedział prawnik. – W istocie to moje pierwsze spotkanie w państwa spółce w tak szerokim gronie, jednak liczba i waga kwestii pozostających do omówienia oraz decyzji do podjęcia przez państwa czyni je zrozumiałym. Zapoznałem się z informacjami przekazanymi mi przez panią prezes Janinę Nowak, możemy zatem przystąpić do dyskusji. Pozostaję do państwa dyspozycji.
– Panie mecenasie – rozpoczęła Janina Nowak. – Starałam się opracować listę naszych problemów i wątpliwości i uszeregować je według zagadnień, których one dotyczą. Pierwsze na naszej liście są kwestie związane ze znakami towarowymi. Słyszeliśmy o zmianach w prawie i nowym rozporządzeniu unijnym w sprawie znaków towarowych. Podobno umożliwia ono uzyskanie ochrony także na niegraficzne wyróżniki przedsiębiorstwa. Czy moglibyśmy zatem zastrzec na rzecz naszej spółki również kolor i melodię? – zapytała.
CO NA TO PRAWO? RADA 1
– Na wstępie zwrócę uwagę, że zmiany dotyczą wspólnotowych znaków towarowych – rozpoczął odpowiedź radca prawny. – A właściwie obecnie unijnych znaków towarowych. Przepisy krajowe, w tym polskiej ustawy o własności przemysłowej, nie uległy na razie zmianie. Faktycznie zaś rozszerzeniu uległ katalog oznaczeń, które będą mogły być zarejestrowane jako unijny znak towarowy. Po pierwsze, będą to jakiekolwiek oznaczenia, w szczególności składające się z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań, a nawet dźwięków.
CO NA TO PRAWO? RADA 2
– I tak całkowicie swobodnie, bez żadnych ograniczeń, każdy kształt, kolor i dźwięk będzie można zarejestrować jako znak towarowy? – zapytał Adam Woźniak, wiceprezes zarządu.
– Niezupełnie, aż tak duża swoboda nie jest zakładana – odpowiedział prawnik. – Zapewne przyniosłoby to więcej szkód niż korzyści. Podobnie jak dotychczas, znak towarowy musi mieć zdolność odróżniającą, czyli pozwalać na wyróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od produktów innego. Ponadto rejestrowane oznaczenie musi być przedstawione w sposób pozwalający na jednoznaczne i dokładne określenie przedmiotu ochrony. Bez wątpienia zatem znacznym ograniczeniem są granice percepcji ludzkiej w odniesieniu do wyróżników innych aniżeli tradycyjne znaki towarowe.
– Zatem w jaki sposób będzie rejestrowany znak towarowy będący kolorem albo dźwiękiem? – dopytywała się Janina Nowak.
– Tu z pomocą przyszła Komisja Europejska, wydając rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Jak czytamy w jego treści, jeżeli przykładowo znak towarowy składa się wyłącznie z jednego koloru bez konturów, przedstawia się go do rejestracji przez złożenie reprodukcji koloru wraz ze wskazaniem tego koloru przez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru. Chodzi tu zatem o opisanie rejestrowanego oznaczenia w stosowanej palecie barw, np. RGB.
Natomiast w przypadku znaku towarowego składającego się wyłącznie z dźwięku lub zestawienia dźwięków, przedstawia się go w formie pliku dźwiękowego odtwarzającego dany dźwięk lub przez dokładne przedstawienie dźwięku w formie zapisu nutowego. Co więcej, rozporządzenie to opisuje sposoby prezentacji znaków towarowych składających się z kombinacji różnych form zapisu. Oznaczenie takie może więc przybrać formę czy to zestawienia obrazu i dźwięku, czy też znaku towarowego znajdującego się w ruchu itd. Nowe przepisy dopuszczają także rejestrację znaków towarowych będących hologramami bądź utworami wideo albo kształtem trójwymiarowym.
– Istne bogactwo form – zażartował Jan Kowalski. – Cieszy mnie to, gdyż spółka swego czasu zamierzała uzyskać ochronę na charakterystyczny kolor naszych produktów. Na wzór sieci komórkowych identyfikujących się przypisanymi sobie barwami. Niemniej jednak dotychczas było to utrudnione. O możliwości zastrzeżenia znaku w formie utworu dźwiękowego czy wideo nawet nie wspomnę.
– Zgadza się – odrzekł radca prawny. – Wspomniane sieci komórkowe korzystały z instytucji wtórnej zdolności odróżniającej oznaczenia, nie było zaś możliwe uprzednie zastrzeżenie koloru bądź ścieżki dźwiękowej.
– Dziękujemy, sprawa możliwości rejestracji znaku dźwiękowego wydaje się nam już jasna – powiedział Zenon Wiśniewski, mniejszościowy wspólnik spółki. – Słyszałem też o nowym rodzaju znaków towarowych, znaku certyfikującym. Czy z perspektywy naszej spółki jest to istotna instytucja?
CO NA TO PRAWO? RADA 3
– W zasadzie nie jest to nowa instytucja – rozpoczął swoją odpowiedź prawnik. – W polskiej ustawie istnieją bowiem regulacje odnoszące się do wspólnego znaku towarowego oraz wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego. Unijny znak certyfikujący jest zbliżony do tych rozwiązań i znajduje analogiczne zastosowanie, oczywiście z drobnymi niuansami, które jednak na potrzeby naszej rozmowy możemy pominąć.
– Czyli te znaki certyfikujące dotyczą organizacji i stowarzyszeń nadających prawo do posługiwania się takim znakiem, o ile zostaną spełnione określone w regulaminie kryteria – dopytywał się Zenon Wiśniewski.
– Tak, zgadza się. Przedsiębiorca jako taki nie może zarejestrować znaku certyfikującego. Chociażby z tego faktu, że podmiot, który uzyskał ochronę, nie może się nim wprost posługiwać w działalności gospodarczej do oznaczania towarów i usług, co do których znak uzyskał rejestrację. Podmiot taki ma bowiem za zadanie prowadzić certyfikację, czyli weryfikację, czy przedsiębiorca pragnący posługiwać się takim znakiem spełnia stosowne wymagania, np. co do materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości.
● Etap II
Prawa autorskie
– Zatem kolejna sprawa została wyjaśniona – stwierdziła Janina Nowak. – Teraz przejdźmy do kwestii umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zapewne zlecimy profesjonaliście przygotowanie melodii, która ma być naszym oznaczeniem. Po przejściach z poprzednią agencją, która stworzyła nasz logotyp, mamy już większą wiedzę na temat kształtu takiej umowy. Na pewno zadbamy i skonsultujemy jeszcze z panem mecenasem kwestie pól eksploatacji i praw zależnych. Teraz mam jednak pytanie odnośnie do możliwości zawarcia takiej umowy z muzykiem przez internet. Słyszałam, że do kodeksu cywilnego wprowadzono formę elektroniczną. Czy to oznacza, że wymiana e-maili wystarczy do skutecznego przeniesienia praw autorskich?
– Jak państwo już wiedzą, umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności – rozpoczął prawnik. – Kodeks cywilny zrównuje zaś formę elektroniczną z formą pisemną. Do jej zachowania wymagane jest jednak opatrzenie oświadczenia woli kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymiana zwykłych wiadomości e-mail, bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, nie spowoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych. Ustawa bowiem zastrzega formę pisemną pod rygorem nieważności.
CO NA TO PRAWO? RADA 4
● Etap III
Rejestracja spółek
– Panie mecenasie – zwrócił się do radcy prawnego Jan Kowalski. – Skoro mowa o formie prawnej, czy prawdą jest, że zmieniono także przepisy dotyczące rejestracji spółek z o.o. przez internet? Chcieliśmy założyć kilka spółek właśnie w ten sposób. Nawet bowiem dzisiaj niektórych wspólników nie ma, a przy komputerze każdy z nas spędza kilka godzin dziennie.
– Niestety również w tym przypadku nie mam dobrych wiadomości – odpowiedział radca prawny. – Faktycznie bowiem wprowadzono obostrzenia w tym zakresie. Obecnie zawarcie umowy spółki z o.o. przez internet wymaga opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym przed chwilą wspomniałem, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Założenie profilu w ePUAP nie zajmuje wiele czasu i jest bezpłatne. Profil musi zostać wprawdzie potwierdzony w jednym z urzędów do tego uprawnionych. Trwa to jednak tylko chwilę.
CO NA TO PRAWO? RADA 5
– Część z nas posiada profile ePUAP, zatem poradzimy sobie z tym problemem – kontynuował Jan Kowalski. – Została nam zatem jeszcze jedna kwestia do omówienia. Jak panu już pisaliśmy, zamierzamy nabyć lokal w centrum miasta. Znaleźliśmy już jeden, idealnie w zasadzie wpisujący się w nasze wymagania. Tyle że stoi na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, które za kilkanaście lat może wygasnąć. Co wtedy? Czy utracilibyśmy taką nieruchomość?
● Etap IV
Użytkowanie wieczyste
– Kwestia ta była jeszcze do niedawna dość problematyczna. Na szczęście w ostatnim czasie Sąd Najwyższy podjął uchwałę korzystną dla właścicieli nieruchomości lokalowych. Nabywając taki lokal, nie należy się zatem obawiać o utratę jego własności po ewentualnym wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego. Pierwszeństwo mieć bowiem będzie prawo silniejsze, czyli własność.
CO NA TO PRAWO? RADA 6
– To całkiem racjonalne wytłumaczenie, cieszymy się, że zostało to przesądzone w uchwale Sądu Najwyższego – wskazała Janina Nowak. – Dziękuję zatem, panie mecenasie, za przybycie na nasze spotkanie. Przybliżył nam pan w zasadzie wszystkie najistotniejsze dla nas obecnie kwestie. Kiedy podejmiemy konkretne decyzje, będziemy się z panem kontaktować z prośbą o przygotowanie odpowiednich dokumentów. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Do widzenia.
– Cieszę się, że mogłem państwu pomóc – odpowiedział prawnik. – Jak zwykle pozostaję do państwa dalszej dyspozycji. Jeśli zaistnieje konieczność dalszych konsultacji bądź opracowania dokumentów, oczywiście proszę o kontakt. Do widzenia państwu.
RADA 1 Co zarejestruje EUIPO
Od 1 października 2017 r. w życie weszła zasadnicza część zmian w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2868/95 wykonującym rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Jedną z najważniejszych kwestii, które doczekały się nowej regulacji, jest sam zakres oznaczeń, które mogą składać się na wspólnotowy znak towarowy (po nowelizacji zwany unijnym znakiem towarowym).
Znak taki może się zatem składać obecnie z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają:
a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (oznaczenie musi zatem mieć zdolność odróżniającą), oraz
b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.
Powyższe rozporządzenie uzupełnione zostało przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z 18 maja 2017 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 205, s. 39). Rozporządzenie to zawiera m.in. kazuistyczny opis sposobu prezentacji poszczególnych oznaczeń składających się na zgłaszany znak towarowy w sposób pozwalający na jednoznaczną i dokładną identyfikację przedmiotu ochrony, a ponadto reguluje procedurę rejestracji unijnego znaku towarowego, a także takie zagadnienia, jak przeniesienie znaku towarowego czy też zrzeczenie się go. Znajdują się w nim także wymagania względem regulaminów unijnych znaków wspólnych oraz znaków certyfikujących.
Na szczególną uwagę zasługuje również zmiana sposobu uregulowania kosztów związanych z procedurami rejestracyjnymi. I tak opłaty uiszczane na rzecz urzędu reguluje obecnie załącznik nr 1 do pierwszego ze wskazanych rozporządzeń, a nie jak wcześniej – odrębne rozporządzenie. Natomiast wysokość kosztów związanych z postępowaniem wywołanym sprzeciwem, postępowaniem w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia albo unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy lub postępowaniem odwoławczym określono w ww. rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.
RADA 2 Wspólne już unijne
Unijne znaki wspólne (dotychczas wspólnotowe znaki wspólne) są instytucją znaną już w pierwotnej wersji omawianego rozporządzenia. Są to znaki towarowe pozwalające odróżniać towary lub usługi członków organizacji (wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców), która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Przysługują one zatem stowarzyszeniom, izbom gospodarczym i innym zrzeszeniom przedsiębiorców i mogą być używane wyłącznie przez ich członków w oparciu o ustalony regulamin. Omawiana nowelizacja oprócz nazwy znaku (unijny zamiast wspólnotowy) zmienia także okres, w którym zgłaszający zobowiązany jest do przedłożenia regulaminu używania znaku – obecnie wynosi on dwa miesiące.
RADA 3 Certyfikat teraz też pod ochroną
Nowością jest unijny znak certyfikujący. Ta nowa instytucja została wprowadzona na mocy rozporządzenia od 1 października 2017 r. Pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela certyfikującego znaku towarowego, np. pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości (z wyjątkiem pochodzenia geograficznego), od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane.
Unijny znak certyfikujący może być zastrzeżony na rzecz każdej osoby fizycznej lub prawnej bądź instytucji, organów oraz podmiotów publicznych. Co jednak ważne, osoba, na rzecz której nastąpiła rejestracja, nie może prowadzić działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju, co towary i usługi certyfikowane.
Certyfikacja, czyli przyznanie prawa do posługiwania się danym znakiem certyfikującym przebiegać będzie na zasadach określonych w regulaminie używania znaku, opracowanym przez zgłaszającego. Regulamin taki określać będzie m.in.:
– towary lub usługi objęte unijnym znakiem certyfikującym,
– cechy charakterystyczne towarów lub usług, które mają być nim certyfikowane, takie jak materiał, sposób produkcji towarów lub świadczenia usług, jakość lub dokładność,
– warunki dotyczące używania unijnego znaku certyfikującego łącznie z sankcjami, a także
– zasady, w jaki sposób organ certyfikujący ma badać te cechy charakterystyczne oraz nadzorować używanie unijnego znaku certyfikującego.
W odróżnieniu od unijnych znaków wspólnych o używanie znaku certyfikującego będzie się mógł ubiegać każdy podmiot, który spełni warunki certyfikacji wskazane w regulaminie. Instytucja ta może być zatem wykorzystywana do nadawania różnego typu certyfikatów jakości bądź zgodności z określonymi normami.
RADA 4 Wymogi formy pisemnej przez internet
Co prawda, przepisy dotyczące oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej pojawiły się w kodeksie cywilnym (dalej: k.c.) już w 2002 r., jednak we wrześniu i październiku 2016 r. przeprowadzono ich dwukrotną nowelizację. Najpierw treść art. 78 par. 2 k.c. przeniesiono do nowo utworzonego art. 781 k.c., by niecały miesiąc później przepis ten znowelizować. Dotychczasowe odwołanie do bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zastąpiono kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jednocześnie uchylono ustawę z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Nie oznacza to jednak, że obecnie do złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej wystarczające jest umieszczenie, chociażby w treści wiadomości e-mail, jakiegokolwiek podpisu. Do wywołania takiego skutku konieczne jest posługiwanie się podpisem zaopatrzonym w kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wydany przez dostawcę usług zaufania. Co więcej, podpisane w ten sposób oświadczenie wywoła skutek prawny równy formie pisemnej tylko w okresie ważności danego certyfikatu. Po uchyleniu ustawy o podpisie elektronicznym zagadnienia z nim związane reguluje ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579).
Na marginesie należy wskazać, że nowela kodeksu cywilnego, która weszła w życie 7 października 2016 r., wprowadziła jeszcze jedną, z pozoru subtelną, zmianę. Mianowicie z art. 781 par. 2 k.c. usunięto fragment: „chyba że ustawa lub czynność prawna zastrzega inaczej”. Obecnie zatem posłużenie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest każdorazowo równoznaczne z formą pisemną zwykłą, a wyeliminowanie skutków prawnych z tym związanych nie jest możliwe w drodze odrębnych postanowień umownych. Wprowadzając zatem do umowy obowiązek zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, należy się liczyć z tym, że forma ta zostanie zachowana również w przypadku posłużenia się wzmiankowanym podpisem elektronicznym.
RADA 5 Zawiązanie spółki z o.o. w S24 tylko z e-podpisem
Wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych możliwości zawiązania spółki z o.o. przez internet, a następnie rozszerzenie zakresu czynności dokonywanych w ten sposób o zmiany umowy oraz podejmowanie niektórych uchwał przez organy spółki przyjęto z dużym entuzjazmem. Wkrótce pojawiły się regulacje umożliwiające dokonywanie analogicznych czynności w odniesieniu do spółki jawnej oraz spółki komandytowej.
W przeciwieństwie do tych ostatnich przepisy regulujące zawiązanie spółki z o.o. nie wymagały, aby wspólnicy zawierający umowę spółki (lub w przypadku, gdy wspólnik jest jeden – podpisujący akt założycielski) posługiwali się bezpiecznym (obecnie kwalifikowanym) podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Różnicę tę szybko zauważono. Początkowo tłumaczono ją innym charakterem spółki z o.o. będącej spółką kapitałową (np. brak bezpośredniej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki). Finalnie jednak ustawodawca zdecydował się na podwyższenie wymagań stawianych założycielom spółki z o.o. Począwszy od 13 lipca 2017 r., zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Takie same zasady stosuje się przy dokonywaniu innych czynności przez organy spółki przy użyciu internetu. Tym samym zrównano w tym zakresie przedmiotową regulację z zasadami obowiązującymi od początku względem spółek osobowych.
RADA 6 Korzystna dla użytków wieczystych uchwała Sądu Najwyższego
Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pośrednim pomiędzy ograniczonymi prawami rzeczowymi (np. użytkowanie, służebność) a prawem własności. Ustanawiane co do zasady na okres od 40 do 99 lat na gruntach Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego daje szerokie prawa użytkownikowi wieczystemu, zbliżone do uprawnień właścicielskich, w zamian za coroczną opłatę. Siła tego prawa przejawia się m.in. w tym, że budynki oraz inne urządzenia wzniesione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stają się własnością użytkownika wieczystego. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu, wieczysty użytkownik może żądać jego przedłużenia na dalszy okres od 40 do 99 lat, zaś odmowa przedłużenia jest dopuszczalna tylko ze względu na ważny interes społeczny. Prawo to zatem nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy.
Niezależnie od ww. cech użytkowania wieczystego oraz znacznej ochrony osoby legitymującej się tego typu tytułem prawnym do nieruchomości nie jest wykluczona sytuacja, w której prawo to wygaśnie. Skoro zaś użytkowanie wieczyste jest prawem związanym z własnością budynków, lokali bądź innych urządzeń na nim posadowionych, to należy odpowiedzieć na pytanie, co dzieje się z takim prawem własności po wygaśnięciu prawa związanego. Dotychczas kwestia ta nie doczekała się jednolitego orzecznictwa bądź stałego poglądu w doktrynie prawa cywilnego. Jej rozwikłanie przyniosła dopiero uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17. Sąd stwierdził w niej, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.
Sąd dał tym samym prymat prawu własności oraz ochronie lokatorów i użytkowników lokali znajdujących się w nieruchomościach budynkowych zlokalizowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Prawo tych osób do lokalu nie wygaśnie zatem wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego. Powstanie jednak stan, w którym osoby te utracą prawo do gruntu, na którym dany budynek jest posadowiony. Jeżeli dotychczasowe strony umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie dojdą do porozumienia, zastosowanie mogą znaleźć takie instytucje prawa cywilnego, jak chociażby odpowiednia służebność gruntowa, która może zostać ustanowiona również przez sąd. W okolicznościach konkretnej sprawy nie jest także wykluczone stosowanie przepisów o zasiedzeniu, być może też o roszczeniu przeniesienia własności działki gruntu, na której wzniesiono budynek. Konkretne rozwiązania w tym zakresie zostaną zapewne wypracowane w praktyce orzeczniczej najbliższych lat.
! PODSUMOWANIE
Za zmianami w prawie zazwyczaj trudno nadążyć. Ale jak się okazuje, mogą przynieść rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców. Radca prawny wyjaśnił uczestniczącym w spotkaniu wspólnikom i członkom zarządu spółki zawiłości nowych instytucji prawa własności przemysłowej, a także omówił praktyczne konsekwencje najnowszych zmian legislacyjnych oraz skutki orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Udziałowcy oraz zarząd dowiedzieli się, że:
● od 1 października 2017 r. mogą już zarejestrować unijny znak towarowy w postaci sygnału dźwiękowego, mogą też lepiej chronić kolor;
● umowę o przeniesieniu majątkowych praw autorskich z twórcą utworu można zawrzeć na odległość, ale konieczne jest posługiwanie się podpisem zaopatrzonym w kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, wydany przez dostawcę usług zaufania;
● od 13 lipca 2017 r. zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
● w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2017 r. (sygn. akt III CZP 11/17) stwierdzono, że upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.