Nabywca akcji imiennych powinien zadbać o to, żeby został wpisany do księgi akcyjnej, którą prowadzi zarząd spółki. Czy nabywca, który nie dopełni tej formalności, może korzystać z uprawnień przysługujących akcjonariuszowi spółki?
W księdze akcyjnej powinny być ujawnione takie dane jak: nazwisko i imię albo firma (nazwa) oraz siedziba i adres akcjonariusza, wysokość dokonanych wpłat, a także – na wniosek osoby uprawnionej – informacja o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. Na żądanie nabywcy akcji zarząd dokonuje wpisu o przeniesieniu akcji.
Przed dokonaniem zmian w księdze akcyjnej zarząd spółki powiadamia o swoim zamiarze zainteresowanych, wyznaczając im co najmniej dwutygodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Jego przedstawienie powoduje wstrzymanie zmiany wpisu. Zainteresowanymi są te, których uprawnienia wpisane w księdze akcyjnej mają zostać wykreślone lub obciążone przez wpis ograniczonego prawa rzeczowego. Ponadto każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Reklama
Dr Marcin Borkowski radca prawny w GWW / Dziennik Gazeta Prawna
Zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie prawnej, nie było jednolitego stanowiska dotyczącego charakteru wpisu do księgi akcyjnej. Wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 lipca 2016 r., sygn. akt II CSK 653/15. SN uznał, że wpis do księgi akcyjnej ma charakter deklaratywny, czyli potwierdzający nabycie akcji. Ustawodawca uzależnił wykonywanie przez akcjonariusza przysługujących mu uprawnień z posiadanych przez niego akcji imiennych od wpisu do księgi akcyjnej. SN podkreślił, że wobec spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto SN zauważył, że uprawnieni posiadacze akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem tego zgromadzenia.