By uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego należy spełniać ściśle określone kryteria oraz przystąpić do egzaminu pod nadzorem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Kandydaci, którzy uzyskają wynik pozytywny, zostają wpisani na listę tłumaczy przysięgłych po złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości. Kwestie te reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, obowiązująca od 27 stycznia 2005 roku.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

By móc wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, trzeba spełnić określone warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa- na zasadach wzajemności;
  • znać język polski;
  • być absolwentem wyższej uczelni;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • być osobą niekaraną;
  • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia.

Co zrobić, by móc przystąpić do egzaminu?

Osoba, która chciałaby przystąpić do egzaminu, swój zamiar w formie pisemnej (formularz) musi zgłosić na adres Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33
W zależności od nadesłanych wniosków, przewodniczący Komisji wyznacza datę egzaminu. Kandydaci zostają o niej poinformowani, co najmniej 21 dni przed danym dniem.

Choć wpis na listę tłumaczy przysięgłych ma miejsce dopiero, gdy kandydat spełnia wszystkie wymagania, to do egzaminu można przystąpić wcześniej - np. przed uzyskaniem obywatelstwa polskiego czy dyplomu uczelni wyższej.

Jak przebiega egzamin?

Na egzamin składają się dwie części - pisemna oraz ustna.

Pierwsza z nich trwa cztery godziny. Podczas nich, przystępujący muszą przetłumaczyć dwa teksty z języka obcego na język polski oraz dwa z języka polskiego na obcy. Co najmniej jeden tekst z każdej grupy stanowi pismo sądowe, urzędowe albo tekst prawniczy.

W części ustnej, egzaminowani zostają poproszeni o przetłumaczenie 2 tekstów z języka obcego na polski metodą a vista - kandydat otrzymuje dokument, który ma przełożyć, w formie pisemnej.

Dodatkowo, na część składa się też tłumaczenie konsekutywne dwóch tekstów z języka polskiego na obcy. Wówczas to egzaminator odczytuje lub odtwarza dany tekst, robiąc przerwy na tłumaczenie przez kandydata.

Ile kosztuje egzamin?

Po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu, kandydaci mogą uiścić wymaganą opłatę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, koszt egzaminu wynosi 800 złotych. Kwotę należy wpłacić na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem "za egzamin tłumacza przysięgłego"Egzamin zdany, co dalej?

Prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa się dopiero po wpisie na listę tłumaczy przysięgłych - by go uzyskać, niezbędne jest złożenie wniosku- i złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości.