Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

By móc wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, trzeba spełnić określone warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie, kraju członkowskiego UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub innego państwa- na zasadach wzajemności;
  • znać język polski;
  • być absolwentem wyższej uczelni;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • być osobą niekaraną;
  • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego umiejętności tłumaczenia.

Co zrobić, by móc przystąpić do egzaminu?

Osoba, która chciałaby przystąpić do egzaminu, swój zamiar w formie pisemnej (formularz) musi zgłosić na adres Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej
Wydział Tłumaczy Przysięgłych
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
skr. poczt. 33
W zależności od nadesłanych wniosków, przewodniczący Komisji wyznacza datę egzaminu. Kandydaci zostają o niej poinformowani, co najmniej 21 dni przed danym dniem.

Choć wpis na listę tłumaczy przysięgłych ma miejsce dopiero, gdy kandydat spełnia wszystkie wymagania, to do egzaminu można przystąpić wcześniej - np. przed uzyskaniem obywatelstwa polskiego czy dyplomu uczelni wyższej.

Jak przebiega egzamin?

Na egzamin składają się dwie części - pisemna oraz ustna.

Pierwsza z nich trwa cztery godziny. Podczas nich, przystępujący muszą przetłumaczyć dwa teksty z języka obcego na język polski oraz dwa z języka polskiego na obcy. Co najmniej jeden tekst z każdej grupy stanowi pismo sądowe, urzędowe albo tekst prawniczy.

W części ustnej, egzaminowani zostają poproszeni o przetłumaczenie 2 tekstów z języka obcego na polski metodą a vista - kandydat otrzymuje dokument, który ma przełożyć, w formie pisemnej.

Dodatkowo, na część składa się też tłumaczenie konsekutywne dwóch tekstów z języka polskiego na obcy. Wówczas to egzaminator odczytuje lub odtwarza dany tekst, robiąc przerwy na tłumaczenie przez kandydata.

Ile kosztuje egzamin?

Po otrzymaniu pisma z wyznaczoną datą egzaminu, kandydaci mogą uiścić wymaganą opłatę. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, koszt egzaminu wynosi 800 złotych. Kwotę należy wpłacić na konto:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11
nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem "za egzamin tłumacza przysięgłego"Egzamin zdany, co dalej?

Prawo wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego nabywa się dopiero po wpisie na listę tłumaczy przysięgłych - by go uzyskać, niezbędne jest złożenie wniosku- i złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości.