W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych. Generalnie wejdzie ona w życie po 14 dniach.

Nowela m.in. zmienia zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasady losowego przydzielania spraw sędziom.

W poniedziałek prezydent poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent zapowiedział zaś wtedy podpisanie noweli Usp. Andrzej Duda zapowiedział też przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

Podpisanie przez prezydenta Usp uzasadnia uruchomienie procedury o naruszenie unijnych przepisów w momencie jej publikacji - zapowiadał w środę wiceszef KE Frans Timmermans. KE dała Polsce miesiąc na rozwiązanie problemów.

Reklama

Nie godzimy się na żadne szantaże ze strony urzędników UE, zwłaszcza szantaże, które nie są oparte na faktach - komentował rzecznik rządu Rafał Bochenek, według którego Timmermans formułuje krytykę krzywdzącą dla Polski.

Reklama

Decyzja KE to próby nacisku psychologicznego - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. "No cóż, przeczekamy ten miesiąc" - zażartował Kaczyński. Dodał, że w drugiej fazie procedury KE potrzebna jest jednomyślność państw członkowskich. "Jestem pewny, że ona nie zostanie uzyskana" - zaznaczył.

Główne zastrzeżenie KE w odniesieniu do tej ustawy dotyczy "dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski". Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

W ramach tej procedury KE zamierza przedstawić też Polsce zastrzeżenie w związku z uprawnieniem ministra sprawiedliwości do weryfikacji i przedłużania kadencji prezesów sądów i sędziów, jak również do odwoływania i powoływania prezesów. To uprawnienie, zdaniem KE, podważy niezależność polskich sądów.

Nowelizację Sejm uchwalił 12 lipca. Senat rozpatrzył ją 15 lipca i nie wprowadził do niej poprawek.

Nowela Usp odstępuje od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów. Zakłada też - "dla wzmocnienia nadzoru zewnętrznego sprawowanego przez ministra" - odstąpienie od zasady powoływania prezesa sądu rejonowego przez prezesa sądu apelacyjnego z zastosowaniem procedury opiniowania kandydata - na rzecz powołania go przez ministra.

Z kolei przepis przejściowy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów "mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, bez zachowania wymogów" określonych w przepisach. Przez pół roku ma też istnieć możliwość dokonania przez prezesów "przeglądu stanowisk funkcyjnych" w sądach, czyli m.in. przewodniczących wydziałów.

Sprawy mają być przydzielane sędziom losowo, w ramach poszczególnych kategorii, a przydział spraw ma być równy. Wprowadzona zostanie zasada niezmienności składu orzekającego. Sędzią sądu apelacyjnego będzie mógł zostać sędzia sądu rejonowego lub prokurator - pod warunkiem dziesięcioletniego stażu pracy.

Przewidziano możliwość delegowania sędziego do Kancelarii Prezydenta RP czy MSZ. W okręgach sądowych powołani mieliby też zostać koordynatorzy do spraw współpracy międzynarodowej, prawa europejskiego i praw człowieka w sprawach cywilnych i karnych.

Nowela przewiduje też ujawnienie tych oświadczeń majątkowych sędziów za 2016 r. złożonych do 5 stycznia br., które na razie nie podlegają ujawnieniu. Jawne są już oświadczenia złożone po tej dacie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1 października 2017 r. wchodzą zaś w życie zapisy o tym, że sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku - mężczyzny, chyba że oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.