Naczelna Rada Adwokacka negatywnie zaopiniowała projekty rozporządzeń w sprawie taks za prowadzenie – zarówno z urzędu, jak i z wyboru – spraw o świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, by te wynosiły odpowiednio 90 i 180 zł.
W projektach rozporządzeń mających na nowo uregulować tę materię tłumaczy, że oczekiwanym efektem noweli ma być zmniejszenie obowiązków finansowych ZUS. Dziś w dużej części tego typu spraw sądy zasądzają wynagrodzenie ustalane według wartości przedmiotu sporu, co bije po kieszeni zakład ubezpieczeń w razie przegranej.
„W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej zaproponowane w projektach kwoty stawek (...) nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełnomocnik procesowy w związku z prowadzeniem tego rodzaju czasochłonnych i zazwyczaj skomplikowanych spraw” – czytamy w uchwale.
Wskazuje się w niej również na prawne różnicowanie zasad wynagradzania prawników w Polsce. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 lipca rozporządzeniem w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną RP, a także sposobu i trybu uiszczania oraz wysokości opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez prokuratorię (Dz.U. z 2017 r. poz. 938), opłata za sporządzenie opinii prawnej na rzecz osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy prokuratorii koniecznej dla sporządzenia opinii.
„Skoro kwota 300 zł jest ekwiwalentem godziny pracy profesjonalnego pełnomocnika działającego na tym samym rynku pomocy prawnej co adwokaci i radcowie prawni, to proponowane stawki pokazują ogromną dysproporcję w proponowanych zasadach wynagradzania pełnomocników” – podnoszą adwokaci.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach społecznych