Jak wynika z przekazanych nam informacji, 27 czerwca do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynął wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie Marka Jarockiego przeciwko Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. TK ubiega się o przekazanie pisma, by na jego podstawie móc sporządzić zażalenie.

Informacje te potwierdza rzecznik Trybunału Konstytucyjnego Marcin Koman.

- Złożony został wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny o udostępnienie protokołu z rozprawy z 23 czerwca 2017 r. utrwalonego za pomocą urządzenia rejestrującego w sprawie powództwa Marka Jarockiego. W tym samym wniosku wniesiono prośbę o sporządzenie i doręczenie transkrypcji zapisu dźwięku z tego posiedzenia - wyjaśnia.

Marcin Koman dodaje również, że TK wnioskuje o sporządzenie uzasadnienia o zawieszeniu postępowania z urzędu, ogłoszonego na rozprawie w dniu 23 czerwca 2017 r., oraz o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego, najpóźniej 11 lipca sąd powinien przekazać z zarówno pisemne uzasadnienie wyroku jak i transkrypcję z posiedzenia. W sprawach szczególnie zawiłych prezes sądu może przedłużyć ustawowy dwutygodniowy termin. Nie może być on jednak dłuższy niż 30 dni od momentu zgłoszenia wniosku.

Jak wynika z informacji przekazanych nam przez rzecznika, TK wnosi o udostępnienie protokołu oraz pisemnego uzasadnienia, ponieważ nie wyklucza złożenia zażalenia na postanowienie wydane przez sędziego Wojciecha Łączewskiego, który zawiesił postępowanie do czasu wyjaśnienia sprawy kwestii wyboru Julii Przyłębskiej na prezesa TK na przez Sąd Najwyższy. Taką pisemną deklarację złożyła już mecenas reprezentująca TK w sądzie rejonowym. Zażalenie musi odnosić się jednak do sentencji wskazanych w dokumentach przekazanych przez sąd.