Przedstawiamy ósmą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ustawa p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020; dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.
W niniejszym odcinku prezentujemy pozostałe przepisy odnoszące się do konkursu oraz przepisy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wzorem poprzednich części komentarza nie zabraknie w opracowaniu licznych odniesień do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.
Poprzednie części komentarza ukazały się: