Przedstawiamy ósmą część komentarza do ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ustawa p.z.p.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020; dalej: ustawa nowelizująca), która weszła w życie 28 lipca 2016 r.
W niniejszym odcinku prezentujemy pozostałe przepisy odnoszące się do konkursu oraz przepisy dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Wzorem poprzednich części komentarza nie zabraknie w opracowaniu licznych odniesień do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych.
Poprzednie części komentarza ukazały się:
cz. 1 – 22 listopada 2016 r. (DGP nr 225),
cz. 2 – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245),
cz. 3 – 24 stycznia 2017 r. (DGP nr 16),
cz. 4 – 21 lutego 2017 r. (DGP nr 36),
cz. 5 – 21 marca 2017 r. (DGP nr 56),
cz. 6 – 18 kwietnia 2017 r. (DGP nr 75),
cz. 7 – 23 maja 2017 r. (DGP nr 98).
Następna część komentarza ukaże się 18 lipca 2017 r.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:
● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
● z 5 lipca 2001 r. o cenach
● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne