Windykatorzy, fundusze sekurytyzacyjne oraz firmy faktoringowe uzyskają prawo do zamieszczania w biurach informacji gospodarczych danych o nierzetelnych dłużnikach. Dzięki temu system wymiany informacji gospodarczych będzie bardziej szczelny niż dotychczas. Takie zmiany przewiduje projekt nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych przygotowany przez resort gospodarki. Przepisy zaakceptował już komitet stały Rady Ministrów.

- Nowe rozwiązania poprawią bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, stworzą skuteczny system wymiany informacji o wiarygodności finansowej podmiotów uczestniczących w obrocie - ocenia Tomasz Ostrowski, prawnik z Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej BIG.

Niepełne dane

Teraz wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności od banku lub operatora telekomunikacyjnego, nie mogą zamieszczać danych o dłużnikach w BIG- -ach. Z rynku znikają więc informacje o wielu niespłaconych długach i niewiarygodnych kontrahentach. Z chwilą zbycia wierzytelności przez bank informacja o nierzetelnym dłużniku jest usuwana z biura informacji gospodarczej. Natomiast fundusz sekurytyzacyjny, który nabył wierzytelności, nie może ponownie wpisać dłużnika do rejestru. Podobnie jest, gdy windykator nabywa dług np. od operatora telefonii komórkowej.

- W efekcie dłużnik ma teoretycznie czyste konto, mimo że jego historia kredytowa nadal jest obciążona długiem i nie jest podmiotem wiarygodnym z punktu widzenia oceny ryzyka kredytodawcy - ocenia Alfred Bieć w ekspertyzie dla Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

- Brak tej informacji, szczególnie na niezwykle ważnym dla polskiej gospodarki rynku kredytów hipotecznych, może mieć negatywne skutki ekonomiczne i społeczne - dodaje.

Dlatego w projekcie zastąpiono też dotychczasową definicję konsumenta i przedsiębiorcy terminami dłużnika i wierzyciela. Otwarto również katalog tytułów prawnych uprawniających do przekazania informacji gospodarczych do biur informacji gospodarczych.

Szersze zastosowanie

- Przede wszystkim rozszerzono stosowanie nowych przepisów pod względem podmiotowym poprzez zastąpienie występujących dziś w ustawie pojęć przedsiębiorcy i konsumenta, ogólnymi kategoriami wierzyciela oraz dłużnika. Zniesiono także zamknięty katalog firm uprawnionych do przekazywania danych o zobowiązaniach konsumentów - podkreśla Tomasz Ostrowski.

Jego zdaniem, istotne znaczenie ma również rozszerzenie stosowania przepisów w znaczeniu przedmiotowym, które zrealizowano poprzez rezygnację z zamkniętej listy tytułów prawnych, z których mogą wynikać zobowiązania raportowane do biur.

- Teraz mogą to być wyłącznie zobowiązania wynikające z umów kredytu konsumenckiego lub handlowych, zawartych bezpośrednio z przedsiębiorcą - wskazuje Tomasz Ostrowski. Zatem wyklucza to możliwość przekazywania informacji o zobowiązaniach powstałych z mocy ustawy lub w wyniku cesji wierzytelności.

Dzięki zmianom system wymiany informacji zostanie rozszerzony. Znajdą się w nim dane dotyczące osób i instytucji (obecnie mogą to być tylko przedsiębiorcy i konsumenci), posiadających zadłużenie wynikające z wszelkiego rodzaju tytułów prawnych.