Pogotowie, Policja oraz Straż Miejska powinny zapewniać dostęp do usług tłumacza języka migowego osobom niesłyszącym. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o języku migowym, który przygotowała senacka komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej.
Obecne przepisy nakładają na administrację publiczną (np. urzędy miast, gmin, skarbowe) obowiązek zapewnienia osobom z niepełnosprawnością słuchu pomocy m.in. tłumacza języka migowego. Nie nakłada go natomiast na służby ratowniczo-interwencyjne.
Szczególne znaczenie ma to w odniesieniu do ratownictwa medycznego. Obecnie nawiązanie kontaktu w języku migowym z jednostkami działającymi w sferze ochrony zdrowia, zwłaszcza w sprawach nagłych, jest bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe, co potwierdzają wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK.
– Brak zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, o konsekwencjach wykonanych zabiegów czy o sposobie przyjmowania leków jest sprzeczny z podstawowymi prawami pacjentów. Również w kontaktach z jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy straży gminnej osoby posługujące się językiem migowym muszą mieć dostęp do zrozumiałej dla nich informacji. Niezbędna jest także możliwość zgłoszenia tym jednostkom spraw wymagających natychmiastowej interwencji – wskazuje Piotr Florek, senator PO. Dlatego senatorowie chcą, aby podmioty te były zobowiązane do zapewnienia m.in. dostępu do tłumacza.
Ponadto obecna ustawa nakłada obowiązek informowania osób niesłyszących o przysługujących im prawach oraz o warunkach i zasadach korzystania z nich. Nie wskazuje jednak, w jakiej formie i w jakim języku powinny być przekazywane te informacje. W związku z tym projekt przewiduje wprowadzenie ustawowego wymogu upowszechniania ich w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w języku migowym.
Proponowana nowelizacja ma wejść w życie w ciągu trzech miesięcy od opublikowania w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji w trakcie prac Senatu