Osoby z krajów nienależących do Wspólnoty mają prawo do pobytu w UE, a także do korzystania np. z zasiłków, jeżeli ich dziecko posiada obywatelstwo Unii. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Sprawa dotyczyła Wenezuelki, która przyjechała do Holandii na podstawie wizy turystycznej. Z jej związku z Holendrem urodziło się dziecko, które posiada obywatelstwo ojca. Opiekę nad małoletnim sprawuje jednak matka. Oświadczyła, że ojciec dziecka nie uczestniczy ani w kosztach jego utrzymania, ani w jego wychowaniu. Jednak ze względu na brak dokumentu pobytowego jej wniosek o przyznanie pomocy społecznej i zasiłków rodzinnych został oddalony przez organy holenderskie.
W Holandii w podobnej sytuacji są także inne kobiety, które pochodzą z krajów nienależących do UE. Dlatego holenderski sąd apelacyjny rozstrzygający spory dotyczące odmowy przyznania tym matkom pomocy społecznej i zasiłków rodzinnych postanowił zwrócić się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. Zapytał, czy matki dzieci będących obywatelami UE mogą wywodzić prawo pobytu z art. 20 traktatu, który mówi o uprawnieniach osób posiadających obywatelstwo Unii. W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi twierdzącej zainteresowane mogłyby korzystać z pomocy społecznej lub zasiłków rodzinnych, a także mogłyby pozostać w kraju UE. Trybunał uznał, że obywatele państw nienależących do UE mają takie prawo.
ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 maja 2017 r., sygn. akt C-133/15.