Imigranci starający się o azyl byli przetrzymywani na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie nawet przez dwa lata. Jak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, praktyka ta narusza między innymi zakaz nieludzkiego traktowania.

Sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczyła skarg wniesionych przez obywateli Iraku, Palestyny, Somalii i Syrii. Podróżowali oni przez moskiewskie lotnisko Szeremietiewo, lecz odmówiono im ostatecznie zezwolenia na wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jako oficjalny powód zakazu podano nieprawidłowości w przedstawionych przez obcokrajowców dokumentach. W efekcie trzech z nich w strefie tranzytowej lotniska spędziło do 3 do 5 miesięcy. Najdłużej przebywał tam jednak Somalijczyk – blisko dwa lata. Wszyscy ubiegali się w Rosji o przyznanie azylu oraz starali się uzyskać status uchodźcy. W momencie, gdy trafili to strefy tranzytowej ich wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone.

W skardze do ETPC skarżący zarzucili Rosji, że ich bezprawne przetrzymywanie stanowiło bezprawne pozbawienie wolności, które jest sprzeczne z art. art. 5 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Dodatkowo ponosili, że tak długi pobyt w strefie tranzytowej na lotnisku był nieludzki oraz poniżający, co stanowi z kolei naruszenie art. 3 wspomnianej wyżej Konwencji.

Sędziowie orzekający w ETPC przyznali rację skarżącym i stwierdzili naruszenie art. 5 ust. 1 i art. 3 Konwencji. Odrzucili tym samym argument strony Rosyjskiej, która podnosiła, że strefa tranzytowa nie może stanowić terytorium Federacji Rosyjskiej, a co za tym idzie, władze Rosji nie sprawują nad nią kontroli.

ETPC wskazał ponadto, że uwięzienie skarżących w strefie tranzytowej, które było niezależne od ich woli, stanowiło pozbawienie wolności bez podstawy prawnej wynikającej z prawa krajowego obowiązującego na terytorium Federacji Rosyjskiej. Podkreślić należy, że skarżący przebywający w strefie tranzytowej nie mogli wrócić również do krajów, z których przybyli.

Trybunał orzekł również, że skarżący przetrzymywani byli w warunkach, które uznano, że są „poniżej ludzkiej godności”. Z tego powodu czuli się oni poniżeni. Oznacza to tym samym, że doszło do naruszenia art. 3 Konwencji.

Podstawa prawna

Wyrok z dnia 28 marca 2017 r. Z.A. i inni przeciwko Rosji . Skargi połączone: 61411/15, 61420/15, 61427/15 i 3028/16