Organizator przetargu tylko w wyjątkowych sytuacjach może w specyfikacji posłużyć się nazwą towaru, który chce kupić – przypomniał Urząd Zamówień Publicznych w wynikach przeprowadzonej niedawno kontroli.
Chodziło o przetarg zorganizowany przez jedną z filharmonii. Jego przedmiotem była modernizacja infrastruktury IT. Zamawiający zaplanował m.in. zakup oprogramowania biurowego oraz księgowego. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wprost wskazał w specyfikacji, o jakie programy chodzi. Podał nazwę jednego z najpopularniejszych pakietów biurowych oraz programu finansowo-księgowego, których dotychczas używał.
Kontrolując ten przetarg, UZP poprosił o opinię biegłego. Ten nie miał wątpliwości, że wskazanie nazw programów może ograniczyć konkurencję. W przypadku oprogramowania biurowego zauważył, że na rynku istnieją nie tylko aplikacje kompatybilne z wymaganymi w specyfikacji, ale na dodatek darmowe.
Z kolei przy programach finansowo-księgowych zwrócił uwagę, że gdyby konkurencyjne firmy dostały szansę na zaoferowanie własnego oprogramowania, mogłoby ono okazać się tańsze od tego wskazanego.
Kontrolerzy zwrócili uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedmiotu zamówienia nie można dokonywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów). Jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy znajduje uzasadnienie w specyfice przetargu i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
„Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych” – napisano w wynikach kontroli.