Brak określenia terminu, w którym kierowca zobligowany jest podejść do egzaminu nie oznacza, że nie jest on związany żadnym terminem w tym zakresie – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W sprawie chodziło o kierowcę, któremu cofnięto uprawnienia do prowadzenia pojazdów w zakresie kategorii B. Przyczyną takiego stanu rzeczy, było przekroczenie przez niego 28 punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego. Starosta postanowił więc o skierowaniu kierowcy na sprawdzenie posiadanych kwalifikacji w formie egzaminu teoretycznego i praktycznego. W treści skierowania wskazano, że niepoddanie się kontroli kwalifikacji w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Termin ważności skierowania zmieniono następnie na "bezterminowy", o czym poinformowano kierowcę w stosownym piśmie.

Jak się okazało, pomimo upływu ponad trzech lat od wydania decyzji starosty, kierowca nie zdecydował się na podejście do egzaminu sprawdzającego. Biorąc pod uwagę ten fakt, starosta działając na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego orzekł o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Kierowca postanowił odwołać się od decyzji starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Stwierdził, że gdy otrzymał pierwotną wersję decyzji z ustalonym terminem 13 lutego 2012 r., to podjął staranie by podejść do egzaminu (np. przeszedł testy psychologiczne). W momencie zmiany kwalifikacji na „bezterminową”, odłożył on zdanie egzaminu na moment po zakończeniu rehabilitacji. Skarżący ponadto podniósł, że przez ostatnie trzy lata przestrzegał obowiązujących limitów prędkości, gdyż w jego samochodzie zainstalowany jest tempomat. SKO podtrzymało ostatecznie decyzję starosty.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który stwierdził, że brak określenia terminu, w którym skierowany zobligowany jest poddać się egzaminowi nie oznacza, że strona nie jest związana żadnym w tym zakresie terminem. Oznacza to, że niezwłocznie z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji kierującej na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, kierowca powinien podjąć czynności zmierzające do poddania się takiemu egzaminowi. WSA podkreślił, że postrzegając racjonalnie sprawę, skarżący powinien wiedzieć, że sformułowanie "bezterminowo" użyte w odniesieniu do nałożonego aktem administracyjnym obowiązku nie oznacza zniesienia tego obowiązku. Sąd przyznał, że decyzja o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdami wydana była zgodnie obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 września 2016 r., sygn. akt III SA/Gd 553/16