Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, postuluje przygotowanie specjalnych kwestionariuszy do szacowania zagrożenia domową agresją dla osób wchodzących w skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Ich przedstawiciele, podobnie jak policjanci, pracownicy pomocy społecznej, oświaty i służby zdrowia, są w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy zobowiązani do realizowania procedury „Niebieskiej Karty”. Jednak w opinii RPD konieczne jest wypracowanie narzędzi, które pozwolą zwiększyć skuteczność podejmowanych przez członków komisji działań. Dlatego w tej sprawie skierował wystąpienie do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, oraz Konstantego Radziwiłła, ministra zdrowia.
Przypomina w nim, że narzędziem do oceny ryzyka występowania przemocy – zwłaszcza wobec dzieci – oraz procedury ewentualnego reagowania dysponują policjanci. Zostało ono wypracowane przez biuro prewencji i ruchu drogowego Komendy Głównej Policji we współpracy z Fundacją Dzieci Dają Siłę oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Ta ostatnia organizacja przygotowała też kwestionariusz szacowania ryzyka domowej przemocy dla szkół oraz placówek oświatowych i ochrony zdrowia.
RPD argumentuje, że przygotowanie podobnego rozwiązania dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mogłoby nie tylko znacząco wpłynąć na efektywność podejmowanych przez nie działań, ale dodatkowo polepszyć ochronę dobra dzieci i ich praw. Ponadto za podjęciem wspólnej inicjatywy przez resorty: rodziny i zdrowia przemawiają regulacje europejskie. Marek Michalak powołuje się przy tym na art. 51 Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zgodnie z nim strony stosują konieczne środki ustawodawcze lub inne środki, aby zapewnić ocenę ryzyka śmiertelności, powagi sytuacji oraz ryzyka powtarzalności aktów przemocy przeprowadzaną przez wszelkie istotne organy, a także w celu udzielenia skoordynowanego bezpieczeństwa i wsparcia.