Za byłego lokatora powinna zostać uznana także osoba, której przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe, tj. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu – orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.
W niniejszej sprawie K.C. nabyła własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Kilka lat później popadła w tarapaty finansowe, które spowodowały wszczęcie egzekucji z tego prawa. Pomocną dłoń wyciągnęła do niej P.W. Zaproponowała, że jeżeli kobieta opuści lokal, to ona go wyremontuje i sprzeda. K.C. przystała na tę ofertę. Zabrała dzieci i wyprowadziła się z mieszkania. Pomieszkiwała trochę w wynajmowanym przez P.W. lokalu, a później u swojej matki. Po roku wróciła jednak do mieszkania, bo cały czas miała do niego klucze. Jednak w międzyczasie lokal został sprzedany. Jego nabywca wytoczył więc przeciwko K.C. i jej dzieciom powództwo o eksmisję.
Sąd w wyroku eksmisyjnym musiał orzec o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec pozwanych.
Zasadniczy spór sprowadzał się zatem do tego, czy eksmitowani powinni być traktowani jako byli lokatorzy w rozumieniu przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 733 ze zm.). W razie pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii pozwani byliby objęci działaniem tej ustawy i mogliby się domagać przyznania prawa do lokalu socjalnego, w przeciwnym razie takie uprawnienie by im nie przysługiwało.
Sąd Rejonowy w Gdyni orzekł po myśli kobiety. Jego zdaniem byłym lokatorem jest nie tylko były najemca, ale każda osoba, której w przeszłości przysługiwał tytuł prawny do zajmowania mieszkania.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z 14 marca 2016 r., sygn. akt I C 1260/15