Jak należy interpretować wyłączenie zastosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określone w art. 4 pkt 5c lit a ustawy?
Artykuł 4 pkt 5c lit. a i b prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p) wskazuje na wyłączenie stosowania przepisów p.z.p. do udzielania zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, a także druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Przywołane wyłączenie przedmiotowe stosowania p.z.p. należy – jak każde inne wyłączenie obowiązku stosowania przepisów p.z.p. przy udzielaniu określonych zamówień – interpretować w sposób ścisły.
Wyłączeniem tym objęte są tylko te dokumenty, których zamknięty katalog określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1089) wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 4aa p.z.p.
Wykaz dokumentów określony w wymienionych wyżej przepisach ma charakter katalogu zamkniętego, co oznacza, że w świetle przywołanego rozporządzenia w odniesieniu do innych dokumentów niewymienionych w paragrafach 2 lub 3 tego rozporządzenia wyłączenie przedmiotowe stosowania prawa zamówień publicznych nie dotyczy.