Zainteresowany będzie brał udział w posiedzeniu, na którym rozpoznawane będzie jego zażalenie na zatrzymanie. Taką zmianę w postępowaniu w sprawach o wykroczenia zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.
Na problem zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich, który przystąpił do skargi konstytucyjnej kwestionującej przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W stanowisku przedstawionym Trybunałowi Konstytucyjnemu wskazał, że rozwiązania, które nie gwarantują osobie zatrzymanej prawa do udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie, są niezgodne z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem do sądu.
Ponadto dr Adam Bodnar stwierdził, że może to być niezgodne z art. 42 ust. 2 konstytucji. Przepis ten stanowi bowiem, że każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania.
Resort sprawiedliwości podzielił wątpliwości rzecznika. I zapewnił w korespondencji zwrotnej, że „podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wypracowania w tym zakresie stosownych zmian normatywnych jest zasadne”.