Nowelizacja ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonała kilku nieznacznych zmian redakcyjnych w art. 3 ust. 1 pkt 5 prawa zamówień publicznych (dalej: p.z.p.). W pierwszej kolejności należy wskazać, iż adresatem normy zawartej w tym przepisie są podmioty inne niż podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, a nie jak było dotychczas – podmioty wskazane w pkt 1–2.
Zmiana ta miała na celu usunięcie wątpliwości zamawiających dotyczących podstawy prawnej ciążącego na nich obowiązku stosowania p.z.p. i eliminację sytuacji, w których jeden i ten sam podmiot zobowiązany był do stosowania p.z.p. w oparciu o różne przepisy ustawy (tak art. 3 ust. 1 pkt 5 jak i art. 3 ust. 1 pkt 3 czy pkt 4). Znowelizowany art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. zawiera wyliczenie okoliczności wskazujących na obowiązek stosowania przez określony podmiot p.z.p..
Nowelizacja nie zawiera już (jak było dotychczas) przed przywołanym wyliczeniem okoliczności określenia „łącznie”. Zmiana w tym zakresie miała na celu maksymalne zbliżenie art. 3 ust. 1 pkt 5 do art. 13 dyrektywy 2014/24/UE, który transponuje do polskich przepisów. Dla ustalenia obowiązku stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. konieczne jest, tak jak to było dotychczas, jednoczesne (łączne) spełnienie, w odniesieniu do udzielanego zamówienia, wszystkich trzech przesłanek, tj. ponad 50 proc. wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1–3a, wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
Powyższe rozumienie art. 3 ust. 1 pkt 5 p.z.p. potwierdza również wprowadzenie do tego przepisu wskazujące na konieczność zaistnienia „następujących okoliczności”, a więc wszystkich wskazanych w lit. a–c tego przepisu.
Nowelizacja p.z.p. nadała również nowe brzmienie ostatniej przesłance zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 5, a to poprzez dodanie w lit. c przepisu odesłania do załącznika II do dyrektywy 2014/24/UE. Wskazany załącznik zawiera wyszczególnienie robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej i wodnej z podziałami na grupy i klasy wraz z komentarzem (grupa 45.2 obejmująca m.in. budowę dróg wodnych, portów i obiektów nadrzecznych, przystani jachtowych [marin], śluz, zapór wodnych i kanałów, pogłębianie, prace podwodne, budowę mostów, wiaduktów, tuneli i przejść podziemnych, budowę rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, rurociągów miejskich oraz miejskich linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, pomocniczych obiektów miejskich).
Jak brzmi przepis prawa zamówień publicznych
Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez: (...)
pkt 5) inne niż określone w pkt 1–4 podmioty, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:
a) ponad 50 proc. wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1–3a,
b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi;