Właściciel nieruchomości wystąpił do wójta z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej do czasu rozstrzygnięcia przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej jego wniosku o wszczęcie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Wójt postanowieniem odmówił zawieszenia. Czy na to rozstrzygnięcie stronie przysługuje zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego?
Nie, na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego nie przysługuje zażalenie. W myśl art. 101 par. 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Przepis ten nie wymienia postanowienia o odmowie zawieszenia.
Zatem ww. środek zaskarżenia na to rozstrzygnięcie nie może być skutecznie wniesiony. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 lipca 2016 r. (sygn. akt I OSK 2536/14) celem nowelizacji art. 101 k.p.a. w 2011 r. było dopuszczenie środka zażalenia tylko na rozstrzygnięcia hamujące postępowanie, zatem na zawieszenie postępowania i odmowę podjęcia zawieszonego postępowania.
Wspomniane powyżej rozstrzygnięcie takiej cechy zaś nie posiada, tj. nie blokuje procedury. Jednocześnie NSA w orzeczeniu wskazał, że zmiana treści art. 101 par. 3 k.p.a. pozbawiająca stronę możliwości wniesienia zażalenia na pozostałe rodzaje rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia postępowania, tj. na postanowienia o odmowie zawieszenia i o podjęciu zawieszonego postępowania, nie ogranicza jednak prawa do ich kontroli. Zgodnie bowiem z art. 142 k.p.a. postanowienia, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.
Podstawa prawna
Art. 101 par. 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)