Na adres poczty elektronicznej Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło pismo o udzielenie informacji publicznej: „czy postanowienia Prezydenta o powołaniu sędziów były ogłaszane gdzieś od 1990 do 2001 roku? Jeśli tak, to poproszę o wskazanie miejsca publikacji”.

Kancelaria poinformowała pytającego, że postanowienia o powołaniu sędziów publikowane są na bieżąco w Monitorze Polskim na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Natomiast dokumenty o powołaniu sędziów we wcześniejszym okresie kancelaria przechowuje w archiwach.

Z tego względu ich udostępnienie może – zdaniem urzędników prezydenta – nastąpić nie w trybie dostępu do informacji publicznej, lecz wyłącznie w trybie określonym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. nr 38, poz. 173 ze zm.), a więc m.in. za zgodą szefa Kancelarii.

Wnioskodawca złożył wobec tego skargę do WSA w Warszawie na bezczynność szefa Kancelarii Prezydenta, sąd jednak jej nie uwzględnił. Wskazał bowiem, że pozostawanie w bezczynności oznacza nieudostępnienie informacji i niewydanie decyzji o odmowie jej udzielenia.

Natomiast w sytuacji, gdy wnioskodawca prosi o informacje, w stosunku do których dostęp odbywa się na odrębnych zasadach, organ powinien jedynie zawiadomić wnoszącego, że żądane dane podlegają udostępnieniu w innym trybie.

Postanowienie WSA w Warszawie z 15 maja 2012 r., sygn. akt II SAB/Wa 103/12.