Zmiana stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 33/08). Uznał on, że przepisy procedury karnej zwalniające od obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej są niezgodne z konstytucją. Nie wskazują bowiem przesłanek zwolnienia, brakuje też procedury umożliwiającej weryfikację rozstrzygnięć prokuratora lub sądu w tej sprawie.

Senatorowie proponują, aby zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej było możliwe jedynie z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, przy braku innych środków dowodowych na daną okoliczność. Chcą także, aby decyzje w tej sprawie wydawał zawsze sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie podlegałoby zaskarżeniu w trybie zażalenia.

Z kolei na gruncie procedury wykroczeniowej ma być wyeliminowana możliwość zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej, podobnie jak to jest w odniesieniu do tajemnicy adwokackiej, radcowskiej, lekarskiej lub dziennikarskiej.

Obecna praktyka zwalniania z tajemnicy statystycznej pokazuje, że chodzi głównie o informacje na temat funkcjonowania indywidualnych przedsiębiorców (szczególnie ich sytuacji finansowej) oraz odnośnie do informacji zawartych w karcie statystycznej będącej częścią karty zgonu. Tymczasem uzyskanie wielu z tych informacji możliwe jest inną drogą, np. z Krajowego Rejestru Sądowego czy z dokumentacji lekarskiej.

Etap legislacyjny

Projekt po pierwszym czytaniu