Zaproponowano w nim, by została ona objęta taką samą ochroną jak tajemnica notarialna, adwokacka, radcowska, doradcy podatkowego, lekarska czy dziennikarska.

Obecnie do tajemnicy statystycznej stosuje się art. 180 par. 1 k.p.k., według którego osoby obowiązane do nieujawniania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” bądź zachowania tajemnicy zawodowej mogą odmówić zeznań 0 okolicznościach, na które rozciąga się ten obowiązek.

Natomiast zgodnie z art. 180 par. 2, którego zakresowi miałaby podlegać tajemnica statystyczna, osoby zobowiązane do przestrzegania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej mogą być przesłuchiwane co do faktów nią objętych, tylko gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

Nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2011 r. Trybunał orzekł w nim, że art. 180 par. 1 k.p.k. w zakresie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej jest niezgodny z konstytucją, gdyż nie określa przesłanek tego zwolnienia.

Trybunał stwierdził, że zwolnienie z tajemnicy statystycznej na tej podstawie jest ingerencją w sferę prywatności jednostek.

Według niego postanowienia o zwolnieniu z zachowania tajemnicy statystycznej wydawane są często w stosunku do informacji, które sądy są w stanie uzyskać np. z dostępnych rejestrów, co podważa wiarygodność statystyki publicznej.

W projekcie przewidziano pozbawienie prokuratora kompetencji do wydawania postanowień o zwolnieniu z tajemnicy statystycznej w postępowaniu przygotowawczym.

Dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę, że zmiany mają charakter techniczny. Wskazuje na zbyt szeroki zakres tajemnic z klauzulą „zastrzeżone” lub „poufne”.

– Moim zdaniem należy zrewidować przepisy. Wolałbym, żeby tajemnic było mniej, ale by były ściśle respektowane, co w praktyce nie zawsze ma miejsce – mówi.

Etap legislacyjny
Projekt