Odpady wydobywcze - to odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Stanowią około 55 proc. wszystkich powstających w Polsce odpadów. Ich zagospodarowanie stwarza duże problemy ze względu na ich właściwości i masowość występowania. Niewłaściwe postępowanie z nimi stwarza duże zagrożenie dla środowiska. Najczęstszą metodą unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest ich gromadzenie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na innych składowiskach.

Nowe przepisy nakładają na posiadacza odpadów, który prowadzi obiekt unieszkodliwiania takich odpadów, obowiązek dokonania przeglądu klasyfikacji obiektu. Taką czynność powinien on zrobić przed zmianą zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych czy zgodą na zamknięcie takiego obiektu. A w przypadku zmiany zezwolenia na jego prowadzenie będzie musiał przedłożyć do zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi - podaje CIR w komunikacie.

Przepisy w projekcie nowelizacji zakładają, że posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów wydobywczych na środowisko, życie i zdrowie ludzi oraz do zapobiegania lub zmniejszania, w możliwie najszerszym zakresie, wszelkich niekorzystnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi, powstałych w wyniku gospodarowania odpadami wydobywczymi, również po zamknięciu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Właściciel takich odpadów jest obowiązany do przeprowadzenia i przedłożenia właściwemu organowi przeglądu programu gospodarowania odpadami co 5 lat. Niedostarczenie takiego dokumentu będzie skutkowało wygaśnięciem decyzji zatwierdzającej ten program.

W projekcie zaproponowano też zmianę termin przekazywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji uzyskanych od posiadacza odpadów prowadzącego obiekt ich unieszkodliwiania.

Zmieniono również brzmienie obowiązujących do tej pory definicji: "obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych", "poważny wypadek", "rekultywacja terenu", oraz "zainteresowanie społeczności" dostosowując je unijnych definicji.