W okolicach działających obiektów, w których unieszkodliwiane są odpady wydobywcze, skład wody należy badać raz na trzy miesiące. Po zamknięciu takiego obiektu – co pół roku.
Monitoring nieczynnego składowiska odpadów wydobywczych trzeba prowadzić przez 30 lat od jego zamknięcia. Wymóg taki wprowadziło rozporządzenie ministra środowiska z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, które wczoraj weszło w życie.
Nowe przepisy określają zakres, czas i sposób prowadzenia monitoringu obiektów do unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zgodnie z rozporządzeniem prowadzący taki obiekt powinien podjąć wszelkie niezbędne środki mające na celu ochronę przed negatywnym oddziaływaniem obiektu na środowisko zarówno w trakcie jego eksploatacji, jak i po jego zamknięciu.
Rozporządzenie określa, że w okolicy obiektu do unieszkodliwiania odpadów skład wód powierzchniowych bada się co trzy miesiące, gdy takie składowisko ciągle jest użytkowane. W trakcie eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych bada się także skład wód podziemnych. Sprawdza się również co miesiąc objętość wód odciekowych.
Po zamknięciu obiektu wszystkie badania wód podziemnych, powierzchniowych, jak i odciekowych przeprowadza się co sześć miesięcy.
Częstotliwość badania wód przy zamkniętym składowisku może być mniejsza. W przypadku gdy prowadzony przez pięć lat od zamknięcia obiektu monitoring wykaże, że nie wy- stępuje oddziaływanie na środowisko, to badania dla przewodności elektrolitycznej wykonuje się raz na rok, a dla odczynu (pH) oraz dla pozostałych należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra środowiska z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. nr 92, poz. 535).