Wszystkiemu „winna” jest nowelizacja art. 40 Kodeksu postępowania administracyjnego. Z regulacji tej wynika, iż strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Na tej podstawie – podaje portal Adwokatura.pl – MSZ zwróciło się do Naczelnej Rady Adwokackiej o wskazanie prawników, którzy chcieliby podjąć się takiego zadania. Ich dane zostałyby przekazane polskim urzędom konsularnym, które udostępniłyby je interesantom.

W odpowiedzi Maciej Łaszczuk, przewodniczący Zespołu ds. kontaktów z MSZ oraz zagranicznymi organizacjami prawniczymi (IBA, CCBE, UIA) Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdził, iż pełnomocnik dla doręczeń nie świadczy na rzecz strony żadnej pomocy prawnej, a jedynie odbiera dla niej korespondencję, a takim pełnomocnikiem może być każda osoba.

Pełnomocnikiem może być każda osoba

"Tego rodzaju usługi – pełnienie wyłącznie funkcji pełnomocnika dla doręczeń – nie mieszczą się w pojęciu świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze" – podnosi w swoim piśmie do MSZ Łaszczuk, który dodaje, iż adwokaci mogą „świadczyć pomoc prawną we wszelkich sprawach w charakterze pełnomocnika stron zamieszkałych za granicą, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa.”

Przewodniczący Zespołu ds. kontaktów z MSZ oraz zagranicznymi organizacjami prawniczymi (IBA, CCBE, UIA) Naczelnej Rady Adwokackiej wyjaśnia, iż lista adwokatów obejmująca wszystkich adwokatów na terenie całego kraju jest dostępna w wyszukiwarce na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej – www.rejestradwokatow.pl. 

Znowelizowany art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiera regulację analogiczną do art. 1135 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą, jeżeli strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą i jednocześnie nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana jest wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń.