Krajowa Rada Radców Prawnych zawarła we wtorek porozumienie z Krajowa Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów szkoleń w sądach i prokuraturach.

– Podpisane porozumienie stwarza szansę dla aplikantów zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy radcy prawnego. Pozwoli to na podniesienie ich kwalifikacji i znacząco ułatwi rozpoczęcie wykonywania zawodu – wskazuje Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Zgodnie z treścią porozumienia seminaryjne zajęcia teoretyczne będą obejmować nie więcej niż 12 godzin odbywanych w ciągu dwóch dni. Aplikanci będą brali również udział w zajęciach praktycznych. Ich wymiar będzie wynosił nie więcej niż 120 godzin przez 20 dni zajęć. Będą one podzielone na pięć bloków przedmiotowych. Na zapoznanie się z zakresem działania wydziałów cywilnych sądów przeznaczono 36 godzin, a wydziałów karnych i gospodarczych odpowiednio po 24 godziny. Szkolenie z zakresu działania pozostałych wydziałów sądów i innych komórek organizacyjnych będzie obejmowało 24 godziny. Działanie jednostek organizacyjnych prokuratury zostanie przedstawione aplikantom w ciągu 12 godzin.

Aplikanci zostaną podzieleni na grupy obejmujące nie więcej niż 20 osób.

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem zajęć teoretycznych i praktycznych będą ponosić rady właściwych okręgowych izb radców prawnych.

Porozumienie zostało zawarte na okres jednego roku. Stało się ono obowiązujące od dnia jego podpisania.