Naczelna Rada Adwokacka osiągnęła porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w sprawie praktyk i zajęć teoretycznych dla aplikantów. Do jego podpisania może dojść jeszcze w tym tygodniu.
Według ustalonego już tekstu porozumienia władz adwokatury z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury seminaryjne zajęcia teoretyczne będą realizowane w wymiarze 18 godzin lekcyjnych przez każdego aplikanta, zaś praktyczne – 216 godzin. Zajęcia seminaryjne zostaną przeprowadzone w grupach liczących nie więcej niż 30 osób.
Do zawarcia porozumienia z KSSiP zobowiązuje prezesa NRA przepis art. 76 ust. 1a ustawy – Prawo o adwokaturze. Podpisanie tego porozumienia zakończy kilkumiesięczne negocjacje między samorządem adwokackim a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury.

Teoria w parze z praktyką

Szczegółowe harmonogramy zajęć zostaną przyjęte w porozumieniach między dziekanami okręgowych rad adwokackich a prezesami sądów okręgowych i prokuratorami okręgowymi. Jednak już teraz DGP dotarł do projektu ramowego programu szkoleń, jaki jeszcze w tym tygodniu podpisze NRA i KSSiP.
Zgodnie z nim zajęcia praktyczne dla aplikantów adwokackich z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury będą podzielone na cztery podstawowe bloki tematyczne. Będzie to zakres działania wydziałów sądów cywilnych (40 godzin), karnych (60 godzin), gospodarczych (36 godzin), zakres działania pozostałych sądów, wydziałów sądów i innych komórek organizacyjnych (50 godzin) oraz zakres działania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (30 godzin).
Z kolei ramowy program seminaryjnych zajęć teoretycznych przewiduje, że zajęcia takie będą się odbywały w wymiarze łącznie 18 godzin zegarowych także z podziałem na bloki tematyczne.

Szczegóły ustalą dziekani

Porozumienia zawierane między prezesami sądów okręgowych i prokuratorami okręgowymi a dziekanami rad adwokackich mogą wprowadzać odstępstwa od ramowego programu wynikającego z możliwości organizacyjnych lub właściwości danej jednostki sądu lub prokuratury prowadzącej szkolenie aplikantów adwokackich w ramach właściwości izby adwokackiej.
Organizacja będzie najtrudniejsza w izbach, które w tym roku zostaną oblężone największą liczba aplikantów I roku. Rekord zdających padł w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie egzamin wstępny na aplikację zaliczyło 973 osoby.
Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2009 roku na aplikację adwokacką dostało się w naszym kraju 3112 osób.
Do 20 stycznia 2010 r. do ministra sprawiedliwości wnioski o wpis na listę aplikantów złożyło 2907 osób.
2907 osób zostało wpisanych na listę aplikantów adwokackich