Co przeszkadza wspólnotom mieszkaniowym dokonać przekształcenia, jeśli chcą, aby grunt, na którym stoi ich budynek, stał się ich własnością?

Jednym z głównych problemów, na jaki napotykają członkowie wspólnoty mieszkaniowej przy realizacji żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, jest brak zgody wszystkich uprawnionych. Zgodnie z przepisami z wnioskiem o przekształcenie muszą wystąpić wszyscy uprawnieni. Nie jest możliwe, aby nieruchomość będąca we współwłasności np. Skarbu Państwa czy gminy oraz osoby fizycznej była przedmiotem użytkowania wieczystego innych osób, a z taką sytuacją mielibyśmy do czynienia, gdyby przekształcenie mogło nastąpić w stosunku do części współużytkowników wieczystych gruntu.

Co gdy nie ma jednomyślności wśród współwłaścicieli i jeden nie składa wniosku o przekształcenie?

Do złożenia wniosku o przekształcenie konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współużytkowników wieczystych gruntu. W razie braku zgody jednego ze współużytkowników wieczystych o zastępczym wyrażeniu zgody rozstrzyga sąd cywilny w postępowaniu nieprocesowym wszczętym na podstawie wniosku większości współużytkowników wieczystych, z tym że większość liczona jest według liczby udziałów w prawie, a nie według liczby wnioskodawców.

Posłowie w uchwalonej nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami proponują, aby z wnioskiem o przekształcenie mogła występować większość współużytkowni- ków wieczystych nieruchomości, a nie wszyscy. Czy to ułatwi przekształ-cenia?

Gdyby w postępowaniu którykolwiek z uprawnionych sprzeciwił się przekształceniu, konieczne byłoby uzyskanie postanowienia sądu. Skoro zatem każda ze stron postępowania będzie mogła wnieść sprzeciw, to oznacza, że osoba, która obecnie nie wyraża zgody na wniesienie wniosku o przekształcenie, zachowa także w myśl nowych przepisów prawo do sprzeciwu. Czyli tak naprawdę w dalszym ciągu zgoda wszystkich uprawnionych będzie konieczna.

Zdaniem autorów uchwalonej ustawy problemem jest brak możliwości ustalenia osoby uprawnionej z uwagi na np. nieuregu-lowaną sytuację spadkową, a treść nowych przepisów mogłaby przyspieszyć procedurę przekształcenia. Czy pan się z tym zgadza?

Nie. Po przyjęciu proponowanej zmiany, do czasu zakończenia spraw spadkowych i wstąpienia przez spadkobiercę do postępowania wszczętego na wniosek większości uprawnionych, przekształcenie prawa i tak nie będzie możliwe. Jedyną praktyczną zmianą wynikającą z tej nowelizacji ustawy jest przyspieszenie procedury wniesienia podania o przekształcenie w odpowiednim urzędzie. Z wnioskiem mogliby wystąpić współuprawnieni posiadający ponad połowę udziałów. Jednakże do formalnego zakończenia postępowania dalej konieczna będzie zgoda wszystkich współuprawnionych.