To uzasadniona inicjatywa. W związku z faktem, iż właściwe organy przez wiele lat nie dokonywały aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, oraz w związku z gwałtownym wzrostem wartości nieruchomości, jaki miał miejsce przez ostatnich kilka lat, opłaty w wyniku ich aktualizacji wzrosły wielokrotnie. W wielu przypadkach użytkownicy wieczyści nie są w stanie podołać finansowo tak wielkim kosztom.

Jak użytkownik wieczysty może się bronić przed arbitralnymi podwyżkami opłat?

W terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej opłaty może złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W praktyce jedynym skutecznym sposobem zakwestionowania podwyższonej kwoty opłaty rocznej jest podważenie podstawy jej wyliczenia, czyli operatu szacunkowego.

Jak spółdzielnia, przedsiębiorca lub członek wspólnoty mieszkaniowej mogą zakwestionować operat szacunkowy?

Najskuteczniejszą metodą zakwestionowania operatu szacunkowego jest przedstawienie przez użytkownika wieczystego swojego operatu, o ile oczywiście wykazuje on wartość nieruchomości niższą niż wartość ustalona w operacie będącym podstawą aktualizacji opłaty rocznej. Wiąże się to z koniecznością poniesienia przez użytkownika wieczystego dodatkowych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego. Należy również pamiętać, iż przepisy przewidują dla użytkowników wieczystych możliwość ubiegania się o bonifikaty z racji niskich dochodów.