JERZY KOWALSKI

PIOTR PAWLAK*

Które z postanowień nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 15 października, są najistotniejsze dla rynku nieruchomości?

Najważniejsze jest ustalenie wymogu sporządzania świadectw energetycznych dla rynku wtórnego nieruchomości. W praktyce oznacza to, że przy sprzedaży czy przeniesieniu prawa własności do budynku, lokalu mieszkalnego lub części stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, z wyjątkiem prawa spółdzielczego, sprzedający będzie zobowiązany do przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. Tym samym ustawodawca określił już konieczność sporządzania certyfikatów przy każdej sprzedaży nieruchomości.

Czy konieczność sporządzania świadectw energetycznych będzie dotyczyć także wynajmowanego lokalu mieszkalnego?

 W ten sposób świadectwa obejmą w sposób systemowy i całościowy rynek wtórny. Dzięki informacjom o energochłonności nieruchomości zawartych w świadectwach, potencjalni najemcy będą mieli możliwość porównania kosztów eksploatacji podobnych obiektów. Jest to o tyle istotne, że w kraju poważną część nieruchomości stanowią obiekty stare o dużej energochłonności. Świadectwa pozwolą więc na podjęcie działań zmierzających do poprawy ich efektywności energetycznej.

Nowelizacja spowoduje, że więcej osób będzie mogło prowadzić działalność certyfikacyjną. Jakie grupy zawodowe uzyskają uprawnienia?

Nowela rozszerza katalog osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy kolejną grupą osób uprawnionych staną się inżynierowie, a więc osoby, które dotychczas zazwyczaj zajmowały się kwestiami energochłonności budynków i mają praktykę oraz doświadczenie zawodowe. Liczba osób z uprawnieniami do wykonywania certyfikatu została znacząco rozszerzona, a klarowne przesłanki uprawniające do wykonywania zawodu przyczynią się do likwidacji jego elitarności.