Inżynierowie budownictwa, którzy nie mają tytułu magistra, będą mogli wystawiać certyfikaty energetyczne budynków.
Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami przyznaje uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych inżynierom budownictwa, którzy nie mają wykształcenia magisterskiego, a ukończyli studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Dziś uprawnienia takie mają wyłącznie inżynierowie legitymujący się tytułem magistra.
- Osoby, które zdobyły wykształcenie wyższe techniczne na tych kierunkach, a nie uzyskały tytułu magistra, powinny mieć prawo do sporządzania świadectw energetycznych. Pamiętajmy, że dziś mogą je sporządzać m.in. osoby, które mają tytuł magistra o dowolnej specjalizacji, np. historii, i ukończyły odpowiednie studia podyplomowe - mówi Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury.
Projekt przewiduje ponadto, że certyfikatów energetycznych nie będą mogły wystawiać osoby, które w danym budynku były uczestnikiem procesu budowlanego lub były wykonawcami robót budowlanych. Takim rozwiązaniom sprzeciwiają się jednak przedstawiciele inżynierów budowlanych. Ich zdaniem osoba, która uczestniczyła w procesie budowlanym, najlepiej zna jego specyfikę i powinna mieć prawo do sporządzenia certyfikatu.
- Pamiętajmy, że jeżeli w takiej sytuacji ktoś chciałby sporządzić certyfikat potwierdzający nieprawdę, to prawo budowlane zawiera przepisy, które przewidują odpowiedzialność prawną i dyscyplinarną dla takiej osoby - przypomina Andrzej Dobrucki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Złamanie zakazu sporządzania certyfikatu w określonej sytuacji będzie skutkowało utratą prawa do ich wystawiania w przyszłości. Utrata prawa do sporządzania certyfikatów będzie groziła także za niedopełnienie obowiązku przechowywania sporządzone-go certyfikatu przez dziesięć lat, niepodnoszenia kwalifikacji zawodowych lub niezawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
3 tys.
kandydatów zgłosiło się na egzamin na certyfikatora energetycznego, który odbędzie się 23 marca