Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że obowiązują szczegółowe regulacje prawne określające sposób dokonywania oznaczeń towarów oferowanych na rynku detalicznym.
Maciej Szermach
adwokat, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki
Większość odbiorców na tym rynku stanowią konsumenci, co sprawia, że objęci są oni szczególną ochroną. Przysługują im też konkretne uprawnienia. Naruszenie przepisów związanych z oznakowaniem towarów, w szczególności oznakowania ceną, może spowodować powstanie odpowiedzialności po stronie sprzedawcy.
Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Polski jest zobowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji, informacji w języku polskim zawierających firmę przedsiębiorcy i jego adres, nazwę towaru oraz inne oznaczenia i informacje, wymagane na podstawie przepisów prawa, które regulują konkretny zakres działalności przedsiębiorcy.
Co do oznaczenia nazwy towaru nie obowiązują szczególne wymogi. Istotne jest, aby nazwa ta nie wprowadzała klientów w błąd co do pochodzenia tego towaru, jego ilości, jakości, sposobu wykonania, przydatności itp. W przeciwnym razie przedsiębiorca dopuściłby się czynu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast produkt będzie sprzedawany w obrocie konsumenckim, przedsiębiorca jest zobowiązany do oznakowania towaru przez udzielenie takich informacji, jak np. nazwa tego towaru, określenie producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach regulujących oznaczenia określonych grup towarów.
Informacje takie powinny być czytelne i zrozumiałe, a także umieszczone na towarze (np. opakowaniu) lub trwale połączone z tym towarem (np. etykieta, metka itp.). Co więcej, należy także pamiętać, aby informacje dotyczące towarów oferowanych konsumentom były w języku polskim. Towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej oznacza się również aktualną w momencie oferowania sprzedaży ceną.