Sejm znowelizował ustawę o cudzoziemcach, dostosowującą prawo do rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego. Nowelizacja reguluje m.in. sprawy przedłużania wiz oraz tryb konsultacji między państwami przy odmowie wjazdu.

Za nowelą było 407 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Celem zmian jest uproszczenie procedur przy ubieganiu się o wizę Schengen. Dokumenty personelu dyplomatycznego mają stać się dokumentami pobytowymi. Przewidziano także zmianę wzoru naklejki wizowej.

Wizami na pobyt przekraczający trzy miesiące, tzw. wizami długoterminowymi, mają być wizy wydane przez jedno z państw członkowskich zgodnie z prawem krajowym lub unijnym (obecnie odrębnie regulowane jest wydawanie wiz w oparciu o prawo poszczególnych krajów Schengen, a odrębnie w oparciu o regulacje Schengen).

Zgodnie ze zmianami okres ważności wiz długoterminowych nie może przekraczać roku, a jeżeli państwo strefy Schengen zezwala na pobyt cudzoziemca przekraczający rok, to powinien on zastąpić wizę długoterminową innym dokumentem pobytowym.

Wydanie dokumentu pobytowego ma zostać poprzedzone sprawdzeniem zapisów w Systemie Informacyjnym Schengen. Z przepisów wynika także, że przed wydaniem zakazu wjazdu cudzoziemca, państwo członkowskie Schengen powinno taką decyzję konsultować w SIS i z innymi państwami.

System Informacyjny Schengen (SIS) jest europejską bazą danych poszukiwanych osób i przedmiotów. Każde państwo strefy Schengen wprowadza do niej dane, do których potem dostęp mają służby odpowiedzialne m.in. za ochronę granic, wydawanie wiz, a także policja. Według proponowanych zmian wydanie przez policję nakazu opuszczenia kraju będzie skutkowało unieważnieniem jedynie wizy krajowej, ale nie wizy Schengen.

Strefa Schengen obejmuje: Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Luksemburg, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Szwecję i Włochy. W grudniu 2007 roku przystąpiły do niej: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry, a w grudniu 2008 r. Szwajcaria. Poza obszarem Schengen pozostają Wielka Brytania i Irlandia.