Sąd nie powinien mieć swobody w kwestii zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej. Tak uważają prokurator generalny i sędziowie
Pomysł, aby to sąd decydował, czy odwiesić karę, gdy skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne i został za nie prawomocnie skazany, przedstawili senatorowie. Sąd mógłby kary nie odwieszać, gdyby przemawiały za tym szczególne względy. Projekt zmiany art. 75 par. 1 kodeksu karnego to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 9/10). Jednak zdaniem ekspertów senacka propozycja jest nieracjonalna, doprowadzi do niespójności w systemie prawa i zniweczy efekt prewencyjny, jaki ustawodawca chciał osiągnąć, wprowadzając do k.p.k. warunkowe zawieszenie wykonania kary.
– W sytuacji gdy sprawca łamie warunki porozumienia (pod którymi zawieszono wykonanie kary), trudno twierdzić, że istnieje jakiekolwiek uzasadnienie dla poszukiwania kolejnych szczególnych względów, które by miały usprawiedliwić jego w pełni świadome zachowanie. Zachowanie, które godzi w porządek prawny i pokazuje, że sprawca nic sobie nie robi z wyroku sądu – podkreśla Andrzej Skowron, przewodniczący zespołu prawa karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, autor opinii do senackiego projektu.