Tak. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, prawem korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Wynika to z art. 3051 kodeksu cywilnego. Gdy przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych, właściciel może żądać wynagrodzenia w zamian za jej ustanowienie (art. 3052 par. 2 k.c).

O przedawnieniu służebności przesyłu można mówić w różnych aspektach. W przypadku przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu w odniesieniu do urządzeń już istniejących na gruncie, można mówić o dopuszczalności przedawnienia, gdyż właściciel nieruchomości może się domagać określonego zachowania od przedsiębiorcy, a jego roszczenie ma charakter majątkowy. 

Termin przedawnienia wynosi 10 lat (jeżeli roszczenie nie pozostaje w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez właściciela) albo 3 lata (w pozostałych przypadkach).

W przypadku urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie nowelizacji k.c. o służebności przesyłu termin przedawnienia rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu wejścia w życie tej nowelizacji, czyli od 4 sierpnia 2008 r.

Prezentowane są również poglądy przeciwne, zgodnie z którymi omawiane roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie ulega w ogóle przedawnieniu.