W zarządzie wieloosobowym spółki z o.o. każdy jego członek ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

Może bez uprzedniej uchwały zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jednak gdy przed załatwieniem takiej sprawy którykolwiek z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej bądź sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, wymagane jest podjęcie uchwały zarządu.

To, czy sprawa przekracza zakres zwykłych czynności, należy oceniać indywidualnie w odniesieniu do konkretnej spółki. Zazwyczaj są to sprawy o istotnym znaczeniu dla spółki, związane ze znacznymi obciążeniami finansowymi.

Zasady prowadzenia spraw spółki przez zarząd wieloosobowym określa art. 208 par. 2 – 8 kodeksu spółek handlowych. Mogą one jednak być odmiennie określone w umowie spółki. Do prawidłowego podjęcia uchwał przez zarząd niezbędne jest prawidłowe zawiadomienie jego członków o posiedzeniu.

Brak jest wymagań co do formy czy treści zawiadomienia. Istotne jest, aby wszyscy członkowie zarządu z wyprzedzeniem zostali zawiadomieni o miejscu i terminie posiedzenia. Uchwały zarządu powinny być podejmowane bezwzględną większością głosów członków zarządu obecnych na posiedzeniu, chyba że umowa spółki przewiduje inne wymogi co do wymaganej większości czy quorum.

Praktykuje się przyznawanie prezesowi zarządu głosu decydującego, który jest rozstrzygający w razie równości głosów bądź uprawnień do kierowania pracami zarządu. Dokonanie czynności przez spółkę przez upoważnione osoby bez podjęcia wymaganej uchwały zarządu wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich, lecz może rodzić odpowiedzialność cywilną bądź organizacyjną.

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że można też powołać zarząd jednoosobowy. Wówczas prezes wykonuje samodzielnie wszelkie uprawnienia przysługujące zarządowi.