Z kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) wynika, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, co do zasady, uchwały wspólników podejmowane są na zgromadzeniu wspólników. Czy w praktyce istnieją jednak również inne możliwości przyjmowania takich uchwał?
W k.s.h. przewidziano procedurę zawiadamiania wspólników o zgromadzeniu. Jednak możliwe jest też powzięcie uchwały mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Zgodnie z art. 227 par. 2 k.s.h. uchwały wspólników mogą być też podejmowane bez odbycia zgromadzenia, o ile wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Zgoda dotyczy bądź określonej uchwały, która wymaga jednomyślnego podpisania jej przez wszystkich wspólników dla skutecznego powzięcia, bądź jednomyślnej zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego.