Dominik Wałkowski, adwokat w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Możliwość odroczenia nałożonych kar pieniężnych ma sprzyjać podejmowaniu przez ukaranych przedsiębiorców takich działań, które pozwolą w przyszłości wyeliminować przypadki naruszania prawa.

Podstawowym warunkiem odroczenia płatności kary jest terminowe realizowanie przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn jej ponoszenia. Nie chodzi zatem o dowolną inwestycję związaną z ochroną środowiska, lecz o taką, która bezpośrednio związana jest z podstawą wymierzenia kary. Należy zwrócić uwagę, że w celu skorzystania z możliwości odroczenia kary należy złożyć odpowiedni wniosek przed upływem terminu, w którym kara powinna zostać uiszczona.

Złożony wniosek powinien zawierać opis realizowanego przedsięwzięcia oraz określać harmonogram jego realizacji. Należy pamiętać o tym, aby etapy realizacji przedsięwzięcia nie były dłuższe niż sześć miesięcy.

Warto podkreślić, że ewentualne odroczenie terminu płatności kary nie jest pozostawione swobodnemu uznaniu inspektora ochrony środowiska. W sytuacji gdy wszystkie przesłanki określone w przepisach zostaną spełnione, musi on odroczyć termin płatności.

Gdy terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia określonego we wniosku usunęło przyczyny ponoszenia opłat i kar, organ orzeka o zmniejszeniu odroczonych kar o sumę środków własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia, co w praktyce może skutkować eliminacją kary.

Przedsiębiorca, któremu organ inspekcji ochrony środowiska odroczył termin płatności, musi terminowo wykonywać obiecane przedsięwzięcie, gdyż w przeciwnym razie konieczne będzie uiszczenie odroczonej kary wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi za cały okres odroczenia. 

Natomiast w sytuacji gdy realizacja przedsięwzięcia nie usunęła przyczyn ponoszenia kar, nałożoną karę będzie trzeba uiścić wraz z opłatą prolongacyjną.