W czasie poprzednio obowiązującej ustawy – Kodeksu handlowego kwestia ta budziła wiele wątpliwości. Obecnie zagadnienie to jest jasno uregulowane postanowieniami obowiązującego kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). W myśl bowiem art. 17 par. 1 i 2 k.s.h., czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały walnego zgromadzenia jest nieważna. Przez dokonanie czynności prawnej należy rozumieć również zawarcie umowy. Dotyczy to zarówno braku uchwały przed zawarciem umowy, jak i odmowy jej potwierdzenia w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia woli o nabyciu mienia. Zgoda, o której mowa, jest wyrażana poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów.

Zarząd jest zobowiązany do uzyskania takiej uchwały, gdy jednocześnie zaistnieją trzy przesłanki: po pierwsze transakcja jest zawierana ze ściśle określonymi kontrahentami, przykładowo może chodzić o założyciela lub akcjonariusza spółki, po drugie nabycie mienia następuje przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, po trzecie wartość mienia przekracza 1/10 wpłaconego kapitału zakładowego.

Mimo nieważności umowy nabycia mienia w przypadku braku wymaganej zgody, członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność wobec spółki, gdyż ich postępowanie stanowi naruszenie prawa. W grę wchodzą sankcje o charakterze organizacyjnym, jak odwołanie lub zawieszenie członków zarządu, a także odpowiedzialność za szkodę, gdy wskutek zawarcia umowy spółka szkodę poniosła.

Należy stwierdzić, że pomimo szerokich kompetencji zarządu spółki akcyjnej nie może on samodzielnie zawrzeć umowy nabycia mienia w sytuacji, gdy zajdą wyżej wymienione przesłanki, gdyż zgodnie z przepisami k.s.h. wyrażenie zgody walnego zgromadzenia na dokonanie tej czynności prawnej ma charakter obligatoryjny.