Warunki uzyskania koncesji na prowadzenie działalności w energetyce określono w art. 33 ustawy – Prawo energetyczne. Ich spełnienie przez wnioskodawcę bada prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w postępowaniu w sprawie udzielenia koncesji. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo energetyczne prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oznacza to, że przedsiębiorcy ubiegający się o koncesję mogą mieć siedzibę (lub miejsce zamieszkania) w Polsce albo w innym państwie wskazanym w powyższym przepisie. Przedsiębiorca pochodzący z takiego innego państwa może prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio, bez konieczności zakładania oddziału, filii czy przedstawicielstwa. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronach URE powinien on wówczas załączyć do wniosku koncesyjnego odpis z właściwego rejestru (odpowiednika polskiego Krajowego Rejestru Sądowego) z kraju rejestracji spółki. Możliwe jest też załączenie do wniosku decyzji organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej z kraju rejestracji spółki. Co ważne, prezes URE wymaga, aby dokumenty przedkładane w obcym języku były przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto zgodność przedkładanych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia trzeba potwierdzić w sposób określony w tzw. konwencji haskiej, czyli klauzulą apostille (chyba że umowa między Polską a państwem obcym znosi taki wymóg). Może to sprawiać pewne trudności praktyczne, np. przy ustaleniu, jaki organ państwa obcego jest właściwy do legalizacji dokumentu. Ponadto niektóre dokumenty w państwach obcych wydawane są automatycznie, bez podpisu i pieczątki, co również może powodować trudności w związku z uzyskaniem klauzuli apostille.