Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo energetyczne prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) udziela koncesji wnioskodawcy, który zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że osoby zajmujące się eksploatacją określonych sieci oraz urządzeń i instalacji muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione. Tych wymogów nie stosuje się do osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje i uzyskały ich potwierdzenie zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Ścisła interpretacja spełnienia tej przesłanki w postępowaniu koncesyjnym w odniesieniu do każdego wnioskodawcy może rodzić pewne wątpliwości. Istnieją bowiem rodzaje działalności koncesjonowanej, np. obrót paliwami gazowymi czy energią, które nie wymagają eksploatacji jakiejkolwiek infrastruktury (sieci, urządzeń czy instalacji). Dlatego w przypadku ubiegania się o koncesję na działalność niewymagającą zatrudniania osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w przepisie art. 54 ustawy, we wniosku koncesyjnym należy wykazać, że spełnienie omawianej przesłanki nie dotyczy działalności, jaką zamierza wykonywać wnioskodawca. Wskazać również należy, że w przypadku gdy przesłanka zapewnienia zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych znajdzie zastosowanie, wnioskodawca powinien do wniosku koncesyjnego załączyć stosowne oświadczenie, zgodnie z treścią wymaganą przez prezesa URE i zamieszczoną na stronie internetowej URE. Zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji zawodowych może skutkować wymierzeniem przedsiębiorcy kary pieniężnej przez prezesa URE.