Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy. O ile członek zarządu został powołany na okres dłuższy niż jeden rok, mandat wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Mandat członka zarządu wygasa też na skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

Z art. 202 par. 4 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) wynika, że do wygaśnięcia mandatu członka zarządu dochodzi z chwilą złożenia oświadczenia woli o rezygnacji. Oświadczenie to powinno być skierowane do spółki. Tak jak przy składaniu oświadczenia woli uważa się je za skuteczne z chwilą, gdy doszło do spółki w taki sposób, aby można było się zapoznać z jego treścią (czyli np. poprzez nadanie rezygnacji pocztą za potwierdzeniem odbioru). Należy przyjąć, że oświadczenie o rezygnacji jest czynnością jednostronną, niemniej w interesie członka zarządu jest uzyskanie stosownego potwierdzenia.

Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego (k.c.) o wypowiedzeniu zlecenia. Z treści art. 746 par. 2 k.c. wynika, że przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie i te regułę należy stosować do rezygnacji z funkcji członka zarządu.

Wskazane powyżej regulacje dotyczące wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. zawarte w k.s.h. mają charakter dyspozytywny. Oznacza to, że zagadnienia te mogą zostać odmiennie uregulowane w umowie lub akcie założycielskim spółki.