Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może przewidywać, że rada nadzorcza ma prawo zawieszania w czynnościach – z ważnych powodów – poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. W jakich przypadkach może w praktyce do tego dojść?
W umowie spółki z o.o. mogą być wymienione konkretne powody uzasadniające zawieszenie członka zarządu w czynnościach. Nie zawsze jednak musi tak być. Umowa może bowiem wskazywać jedynie na ważne powody, nie wymieniając ich wprost. W takiej sytuacji ocena, czy konkretny powód jest na tyle ważny, że uzasadnia zawieszenie członka zarządu, pozostawiona jest radzie nadzorczej. Przykładem ważnego powodu uzasadniającego zawieszenie są przeszkody, które uniemożliwiają danej osobie pełnienie tej funkcji, np. przewlekła choroba albo długotrwały wyjazd zagraniczny, uniemożliwiający spółce kontaktowanie się z członkiem zarządu. W przypadku trwałej niemożności sprawowania czynności przez zawieszonego członka zarządu rada nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć działania w celu dokonania zmiany w składzie zarządu.
Do zawieszenia członka zarządu w czynnościach niezbędne jest podjęcie przez radę nadzorczą stosownej uchwały. Zawieszony członek zarządu powinien wstrzymać się z wykonywaniem dotychczasowych funkcji.
Rada nadzorcza ma prawo również przyjąć postanowienie, że zawieszony członek zarządu może znowu korzystać z przysługujących mu kompetencji. Uchylenie zawieszenia członka zarządu następuje na takich samych zasadach, jak zawieszenie, czyli na podstawie uchwały rady nadzorczej. Jeżeli fakt zawieszenia został ujawniony w KRS, niezbędne jest złożenie stosownego wniosku, w celu wpisania w tym rejestrze, że zawieszenie członka zarządu zostało uchylone.
Dla porównania: w przypadku członka zarządu spółki akcyjnej ustawodawca wprost przyznał radzie nadzorczej kompetencje do zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. Członek zarządu spółki akcyjnej może być zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.