W praktyce dochodzi niekiedy do sporów dotyczących tego, na ile skuteczne może być oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie spółki. Jak w obowiązujących przepisach uregulowana została procedura rezygnacji z funkcji członka zarządu?
Obecnie obowiązujący kodeks spółek handlowych zawiera w tym względzie wyraźne postanowienie. Artykuł 369 par. 6 k.s.h. stanowi, że do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Skoro tak, to może się pojawić wątpliwość, kto, zgodnie z wolą ustawodawcy, ma być adresatem oświadczenia o złożeniu rezygnacji i jaką formę powinna przybrać rezygnacja.
Otóż rezygnacja może być dokonana w dowolnej formie. Ważne, aby zgodnie z art. 61 k.c. oświadczenie woli dotarło do adresata. Zatem rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną i do jej skuteczności nie jest konieczne jej przyjęcie. Żeby więc doszło do rezygnacji, wystarczy o tym fakcie poinformować spółkę. A ponieważ do odbierania oświadczeń kierowanych do spółki uprawniony jest jednoosobowo każdy z członków zarządu, wystarczy zawiadomić któregokolwiek z funkcjonujących członków zarządu. Z chwilą takiego zawiadomienia dochodzi do rezygnacji.
Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą, gdy doszła do spółki w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Na zarządzie ciąży wówczas obowiązek dokonania zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany w składzie osobowym zarządu spowodowanej rezygnacją jednego z jego członków. Członek zarządu, który złożył rezygnację, nie ma możliwości złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie go z KRS, ponieważ po jej złożeniu nie reprezentuje już spółki. Do celów dowodowych należy zadbać, by rezygnacja miała formę pisemną i została zakomunikowana (doręczona, wysłana) w sposób umożliwiający potwierdzenie tego, a więc listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru czy faksem. Może być również wręczona osobiście, ale w takiej sytuacji należy zażądać podpisu potwierdzającego złożenie rezygnacji.