1 Czy oprócz renty sąd przyzna odszkodowanie i zadośćuczynienie

Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia spowodowane przez sprawcę wypadku drogowego dają prawo poszkodowanemu do wystąpienia o rentę, odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Poszkodowany może wnieść pozew o zasądzenie łącznie trzech roszczeń, a nawet domagać się, aby pozwany wyłożył z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Wypłacenie tylko renty lub odszkodowania nie zamyka mu drogi do dochodzenia pozostałych roszczeń. Odszkodowanie powinno pokryć wszystkie wynikłe z wypadku szkody. Z ważnych powodów ofiara ma prawo także domagać się, aby sąd przyznał jej zamiast renty lub jej części jednorazowe odszkodowanie. Sąd może mu przyznać jeszcze odpowiednią kwotę z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czego ma prawo domagać się ofiara wypadku.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie roszczenia przysługują spadkobiercy poszkodowanego
- Kiedy sąd może podwyższyć wysokość wypłacanego świadczenia