Ugoda sądowa przede wszystkim wywołuje skutki w sferze praw i obowiązków stron. Oznacza to, że jej wykonanie podlega ocenie w kontekście art. 471 kodeksu cywilnego, regulującego skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z drugiej strony jest ona również czynnością wywołującą skutki na gruncie prawa procesowego. W praktyce najczęściej prowadzi ona do umorzenia postępowania i podlega ocenie sądu z punktu widzenia zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Zgodnie z art. 917 kodeksu cywilnego przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Równocześnie uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność, by nie powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Nie można się jednak uchylić od skutków ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Skutków ugody

Niezbędnych elementów ugody

Zasad egzekucji

Postępowania u komornika

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób egzekwować ugody zawarte przed sądem.