Zgodnie z kodeksem spółek handlowych jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Przepisy regulujące odpowiedzialność osób zarządzających spółką z ograniczoną odpowiedzialnością przewidują jednocześnie, że członek zarządu może uwolnić się od omawianej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Odpowiedzialność za szkody

Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność członków zarządu przewidziana w art. 299 kodeksu spółek handlowych sama w sobie nie zastępuje odpowiedzialności spółki, lecz w praktyce ją uzupełnia. Również samo rozumienie pojęcia „członek zarządu” jest szerokie. W szczególności wskazuje się, że dotyczy ono zarówno obecnych, jak i byłych członków. Ich zaś odpowiedzialność powstaje od chwili skutecznego powołania do zarządu, choćby nawet nie zostali wpisani do rejestru, i dotyczy zobowiązań powstałych w okresie, gdy pełnili funkcję.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy członek zarządu będzie odpowiadał za długi spółki.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kiedy powstaje odpowiedzialność zarządu za długi spółki handlowej
- Czy członkowie zarządu odpowiadają za koszty procesu przeciwko spółce
- Czy osoby zarządzające spółką ponoszą odpowiedzialność karną